Omtag beträffande skattereduktion för mikroproduktion

Elmarknadsutveckling har fått en fråga om status för förslaget kring skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Regeringen måste troligtvis omarbeta förslaget, vilket i sin tur innebär att ikraftträdandet måste skjutas fram någon månad.

Regeringen beslutade i mars 2014 om att överlämna propositionen "Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el" till riksdagen. Något riksdagsbeslut kunde emellertid inte fattas, utan frågan har bordlagts. För ett beslut krävs ett godkännande från EU- kommissionen av det statsstöd som förslaget till skattereduktion innebär.

Vid EU-kommissionens statsstödsprövning har det framkommit att skattereduktion som ges till befintlig mikroproduktion kommer i konflikt med nya statsstödsregler som nyligen har beslutats av Kommissionen. Finansdepartementet har den 10 juni därför meddelat att lagförslaget sannolikt inte kommer att godkännas av Kommissionen. Skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el kommer i sp fall inte att kunna träda i kraft den 1 juli 2014 som tänkt.

Regeringen kommer snarast möjligt göra nödvändiga justeringar av förslaget, vilka sedan kommer att remitteras och granskas av Lagrådet samt underställas riksdagen för beslut. Regeringens ambition är att skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2015.

En ytterligare fråga är vilka skattekonsekvenser förslaget innebär för mikroproducenterna. Skatteverket har på sin webbplats publicerat en skrivelse där man anger vilka beskattningskonsekvenser det blir för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad. Skatteverket skriver att verksamheten inte är näringsverksamhet men att man behöver registrera sig för mervärdesskatt.

Läs skatteverkets skrivelse här.

Nu återstår att få besked om vilka beskattningskonsekvenser som uppstår i andra situationer då fysiska eller juridiska personer framställer förnybar el. Skatteverket har meddelat att svar kommer efter sommaren.

Då lagförslaget kommer att arbetas om är det i dag svårt för Elmarknadsutveckling att kartlägga konsekvenser då vi inte vet hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut. Vi kommer att följa processen och komma tillbaka med mer information så snart det finns ett riksdagsbeslut.

Publicerad 13 jun 2014