Vägledningar

Bilaterala efterkorrigeringar
Ibland uppstår det fel i de normala avräkningsrutinerna. Felen kan leda till att en aktör (elhandelsföretag och/eller balansansvarig) drabbas av kostnader för en elleverans som en annan aktör får intäkterna av. För att ekonomiskt neutralisera de fel som inträffat får en bilateral efterkorrigering göras. Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser utförs på det sätt som beskrivs i "Vägledning för hantering av bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser".

Vägledning med bilagor

Vägledning bilateral efterkorrigering (pdf)

Bilaga 1 Rättelse av felaktigt avräknad energi (ordinarie metod) -underlag (word)

Underbilaga 1a beräkning (ordinarie metod) (xlxs)

Bilaga 2 Rättelse av felaktigt avräknad energi (förenklad metod) -underlag (word)

Underbilaga 2a mall för beräkning (förenklad metod) (xlxs)

Användarexempel förenklad metod (xlxs)

Bilaga 3 bilaterala efterkorrigeringar - avgifter (xlxs)

In English
No translation currently available

Fullmaktshantering
Det har blivit allt vanligare att sluta elavtal med kunder vid tillfällen då kunderna inte har relevant kund- och anläggningsinformation tillgänglig. För att ändå kunna genomföra ett leverantörsbyte får kunden ge elhandelsföretaget fullmakt att inhämta nödvändiga uppgifter från kundens elnätsföretag.

Energiföretagen Sverige har tagit fram en vägledning som beskriver relevant regelverk för fullmaktshanteringen. Avsikten är att tydliggöra hur fullmaktshanteringen kan ske på bästa sätt för alla inblandade parter.

Elmarknadsutveckling beskriver även fullmaktshanteringen i Elmarknadshandboken. Delar av den texten är hämtad ur vägledningen. För beskrivning av så kallades sambofullmakt hänvisas till Elmarknadshandboken.

Vägledning för fullmaktshantering i leverantörsbytesprocessen (pdf, 4 MB öppnas i nytt fönster)