Ärende nr 2010:02

Rubrik: Förluster

Beskrivning: Vi undrar hur de är med förluster, ska man få en serie för balansansvaret och en för leverantören? Om man är balansansvarig för flera leverantörer och även har hand om förluster för ett par olika Nät, hur ser man då vilken leverantör som ska ha hand om förlusterna? De finns ju två olika produktkoder: L916 och U916, vi får bara in en av dessa och har då svårt att veta vem förlusterna köps ifrån. Bör man inte få in två olika serier, en för balansen och en för leverantören? Hoppas att de går att förstå min fråga och att detta är rätt forum för frågan... 

Beslut: 2010-05-11 Texten i Elmarknadshandboken uppdateras ej.
2010:02 Avräkning Förluster
Utgångspunkten är följande: I ett nätområde finns endast en aktör som är leverantör för förlusterna. Det spelar ingen roll vilken eller vilka balansansvariga denna leverantör anlitar. En leverantör som anlitar två balansansvariga tar alltså hela förlusten.  Mätningsföreskrifterna anger (kap 4 §6):
"Nätförlusterna skall registreras på den elleverantör respektive den balansansvarige som nätkoncessionshavaren har avtal med."  

Se också t.ex. i kapitel 7 §10:
"Nätkoncessionshavaren skall inom fem vardagar efter mätdygnet rapportera slutliga samlade timmätvärden för nätförluster till:

–  elleverantören, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande elleverantörens försäljning till nätkoncessionshavaren,

–  balansansvarig, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande  den balansansvariges balanshållning av nätförluster och

–  den systemansvariga myndigheten, avseende ett timmätvärde för nätförlusterna omfattande den balansansvariges balanshållning av nätförluster."

Jfr detta med vad som står i §8 och §9 där rapporteringen till elleverantör är "per balansansvarig". 

I enlighet med mätningsföreskrifterna anges således inte nätförlusterna till elleverantörer "per balansansvarig" (till skillnad mot annan aggregerad rapportering till leverantörerna eller de balansansvariga). Aggregeringsnivån är således elleverantören, inte "elleverantören och balansansvarig". Gällande om detta är rätt eller fel är en annan fråga. Den balansansvarige är alltid skyldig att säkerställa sin struktur i förväg, och det gör att detta inte borde vara något problem. Däremot uppstår ett problem i det fall den balansansvarige är balansansvarig åt flera elleverantörer, och nätförlusterna i ett nätområde går från en elleverantör till en annan som den balansansvarige har balansansvar för. Då kommer exakt samma serie från nätägaren in till den balansansvariges system, och helt plötsligt ska den kopplas mot annan aktör hos den balansansvarige. Detta är olyckligt och det hade varit en stor fördel om detta hade ändrats. Dock är detta en väsentlig ändring som faktiskt motsäger mätföreskriften. Det bästa hade varit om mätföreskriften hade ändrats, och just nu finns inga planer på något sådant. Detta ärende bör därför läggas in som en bevakningspunkt inför kommande föreskriftsändringar.