Ärende nr 2010:03

Rubrik: Bakåt inflyttar

Beskrivning: När det gäller backade inflyttar så finns det inte som jag förstått det någon större information kring hur vi skall hantera dem. Det finns regler kring att nätägaren får backa en inflyttning om det visar sig att kunden har förbrukat el.

I de fall en elanvändare börjar förbruka el utan att ha tecknat något elavtal, ska elanvändaren enligt 8 kap. 8 § ellagen (1997:857) samt 10 kap. 7 § 2 st mätföreskrifterna (STEMFS 2007:5) betala till anvisningsleverantören för den el han har förbrukat.

Men när det inte förekommer någon förbrukning på en anläggning eller vi ser inte ännu om det har skett någon förbrukning och kunden ringer in i efterhand har vi skyldighet att flytta in kunden? Ex. Anmälan kommer in 2010-02-01 med hänvisning till inflyttningsdatum 2010-01-25.

Skall vi flytta in kunden på detta datum?

Konsekvenser om svaret är ja: Vi låser kunden till en anvisad leverantör i en månad. Har det inkommit en z03LK från ett elhandelsbolag på inflyttningsdatumet kommer den ha fått en negativ aperak, gäller denna om vi flyttar in en kunden i efterhand? Manuell hantering krävs.

Konsekvenser om svaret är nej: Skall inflyttningen gälla från dagens datum? Vad händer om vi upptäcker att det gått förbrukning när nästa månadsvärde inkommer?

Följd fråga är att det oftast inte finns en avläsning om tidsperioden är mindre än en månad som visar på förbrukning och vi har svårt att definiera om anläggningen faller under regel citatet ovan.  

Beslut: Besvarad 2011-05-02
Vilket avtalsstart datum som ska gälla är en avtalsfråga mellan elanvändaren och nätägaren. Men elmarknadshandboken rekommenderar att inte göra retroaktiva flyttar, varken inflytt eller utflytt. Om en flytt behöver göras retroaktivt är det bra om de inblandad parterna blir informerade så att även de kan hantera ärendet på ett bra sätt. Om en Z03LK har tagits emot bör även elanvändarens aktiva val av elhandlare tas hänsyn till när flyttärendet hanteras av nätägaren.  

Frågan om retroaktiv flytt har även hanterats i ärende 2009-15 där följande svar lämnats: ”Det är en stark rekommendation att flyttar aldrig ska göras retroaktivt, vilket framgår i de beskrivningar som finns i Handboken kring rutiner för ut- och inflytt. VGRR anser inte att det är lämpligt att ändra detta då en avvisning av flytt med retroaktivt datum kan innebära negativ påverkan för de inblandade, inte minst elanvändaren.”