Ärende nr 2010:04

Rubrik: Ärendereferens

Beskrivning: Min fundering gäller användningen av ärendereferenser i strukturmeddelanden, När det gäller korrigeringar, utredningar eller ändring av kunddata måste vi ibland cancelera ett redan accepterat Leverantörsbyte. För att senare skicka om just samma ärende. I detta fall finns det 2 olika sätt som man kan hantera det på för tillfället:

1) Skapa upp ett identiskt nytt leverantörsbyte med samma ärendereferens. Konsekvenserna är att elhandelsbolaget har fått, i tur och ordning, en Z04 - Z04C - Z04, alla med samma ärendereferens. Detta skapar som jag förstått det en hel del problem hos elhandelsbolagen.

2) Skapa upp ett leverantörsbyte med ny ärendereferens. Konsekvenserna är att elhandelsbolaget inte har en matchande Z03 och med stor risk kommer neka den nya z04.

Min fråga är hur skall vi ställa oss till ärendereferensen? Nuvarande lösning är att kontakta leverantörerna och fråga hur de vill ha det, detta är dock något man vill undvika och sträva mot ett mer automatiserat handlingssätt.

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Ärendet lämnas utan åtgärd med hänvisning till att samma fråga har hanteras och besvaras i ärende 2008-41.

- ärende 2008-41: Förtydligande införs i Handboken så att det tydligt framgår att man efter en cancellering av Z03 L/LK från elhandlare och Z04A samt Z05LK i flyttärenden från nätägare alltid ska hantera nya meddelanden för samma kund och anläggning som ett nytt ärende och därmed att ny ärendereferens ska användas.

Ny text till nästa utgåva av Elmarknadshandboken

4.1.9 Cancellera ny leverans - elnätsföretag

Även elnätsföretaget kan initiera cancelleringsprocessen. Om en anvisningsleverans inte är korrekt måste den cancelleras. En orsak till att den inte är korrekt kan vara att elnätsföretaget inte har uppmärksammat att det finns ett inkommet meddelande om leverantörsbyte. Om så sker ska den tidigare skickade Z04A cancelleras med en Z04C. Det är endast elnätsföretaget som kan cancellera en anvisningsleverans, anvisningsleverantören kan inte på eget initiativ frångå sin anvisningsplikt.

Om en elanvändare, som tecknat elprisavtal med ett elhandelsföretag, flyttar innan den avtalade leveransen startat, ska elnätsföretaget skicka en Z04C. en sådan ska inte föregås av en Z03C. en Z04C ska alltid sändas till elhandelsföretaget så snart elnätsföretaget fått kännedom om ändringen, även om leveransen redan påbörjats.

Ett cancelleringsmeddelande ska alltid innehålla samma ärendereferens som sitt startmeddelande, dvs. Z03C, Z04C och Z05C ska alltid innehålla samma ärendereferens som sitt startmeddelande Z03L, Z03LK, Z04A eller Z05LK.

Ny Z03L, Z03LK, Z04A eller Z05LK ska alltid innehålla ny unik ärendereferens.

När ett elnätsföretag utför en intern korrigering i sitt kunddatasystem bör detta ej resultera i ett cancellationsmeddelande till elhandelsföretaget följt av en nytt prodatmeddelande. Om detta trots allt sker bör elnätsföretaget kontakta elhandelsföretaget via e-post och upplysa dem om detta prodatflöde. I dessa fall ska nytt prodatmeddelande innehålla samma ärendereferens som sitt startmeddelande förutom Z04A och Z05LK som ska innehålla en ny unik ärendereferens.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.