Ärende nr 2010:07

Rubrik: Förtydligande av regelverket kring byte av EDIEL-ID

Beskrivning: Vi upplever att det är otydligheter kring regelverket vid byte av EDIEL-ID och att det därmed föreligger tolkningsutrymme som innebär problem vid meddelandeutväxling.

I Handboken, kapitel 14.4.2.6, står det: "Notera att förändringar sker löpande, exempelvis kan en anmälan om leverantörsbyte/flytt bekräftas av den förre nätägaren, men elanvändaren byter inte (eller flyttar inte in) förrän anläggningen ägs av den nye nätägaren."

Detta tolkar vi som att meddelanden ska innehålla det EDIEL-ID som är giltigt den dag meddelandet skickas, inte för meddelandets giltigthetsdatum. Tex om ett meddelande gäller en flytt per den 2010-03-25 och bytet av EDIEL-ID är giltigt from 2010-03-01 så ska Z05 skickas med gammalt EDIEL-ID om meddelandet skickas före 2010-03-01 och med nytt ID om meddelandet skickas efter 2010-03-01. Dock händer det att aktörer skickar med nytt EDIEL-ID även i meddelanden som skickas innan ändringen trätt i kraft, vilket då blir problem i mottagande system där ny aktör inte ännu står som ägare till anläggningen/nätet.

Vi önskar därför ett förtydligande av Handbokens beskrivning av hur detta är tänkt att fungera.

Beslut: 2010-05-11 Texten i Elmarknadshandboken uppdateras senare.
2010:07 Förtydligande av regelverket kring byte av EDIEL-ID Ärendet skickat direkt till VGRR för förtydligande av text i handboken om vad som gäller. Förslag om förtydligande i kapitel 14.4.2.6 (sista meningen tillagd): Verifiera alltid strukturen innan strukturförändringarna görs. Notera att förändringar sker löpande, exempelvis kan en anmälan om leverantörsbyte/flytt bekräftas av den förre nätägaren, men elanvändaren byter inte (eller flyttar inte in) förrän anläggningen ägs av den nye nätägaren.

Det innebär att avsändaren alltid ska använda aktuellt för tidpunkten gällande EDIEL-ID då meddelandet skickas oavsett meddelandets giltighetsdatum.