Ärende nr 2010:08

Rubrik: Kan Ni hjälpa oss med nedanstående frågeställning och ge Er syn på saken.

Beskrivning: Mätvärden till elanvändaren i Edielformat?
I enlighet med föreskrifterna http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/F%c3%b6reskrifter/54541_01-24_Stemfs%205.pdf, kapitel 1 §5) så har elanvändaren rätt att få mätvärdena på Edielformat.

Men den frågan jag tycker att du ska ställa till Svensk Energi, eller till info@elmarknadsutveckling.se (Handboken), eller direkt till Elmarknadsinspektionen som har tagit fram föreskrifterna är - hur långt tillbaka i tiden har man rätt att begära mätvärden?

Om du ställer frågan direkt till Elmarknadsinspektionen så ber jag dig att meddela Svensk Energi och Elmarknadsutveckling vilket svaret blir - då kan det skrivas in i Handboken.

Ställer du frågan till Svensk Energi så kanske de i sin tur vänder sig till myndigheten för att få ett klarläggande.

Elleverantören får naturligtvis också mätvärdena från alla nätägare och skulle kunna skicka dem till elanvändaren (därav meddelandet UTILTS S07 i Edielanvisningen). Men syftet med regeln i föreskrifterna är att elanvändaren ska kunna verifiera fakturorna från såväl elleverantören som nätägaren med mätvärdena från nätägaren.

Att sen elanvändarna inte direkt tar emot mätvärdena, utan anlitar ombud, borde för de flesta nätägare bli enklare än att skicka direkt till en elanvändare som ju inte har ett Ediel-id.

Vi avslutar ärendet för vår del, men ta gärna kontakterna enligt ovan för att få mer klarhet i detta.

---

Vi har har en del huvudbry till Rejlers förfrågan, se bifogade dokument.

Vi sköter ju de uppgifter vi skall som Elnätsägare och skickar mätarställning/timvärden både till balansansvarig och elleverantör. Nu önskar Rejlers att vi skickar samma uppgifter även till dom, det vill säga det blir en 3:e "aktör". Borde de inte vända sig till elleverantören i detta fall?

Om vi skall leva upp till Rejlers önskemål så kräver detta extraarbete för oss. Och vi tvingas även konsultera systemleverantören. Om det är så att vi har skyldighet/bör skicka dessa värden till Rejlers, kan vi ta ut någon extra avgift?

Hur ser Ni på detta?

Rejlers EnergiTjänster AB har fått i uppdrag från Svenska Statoil AB att samla in och koordinera mätdata fr o m 2008-01-01, se bifogade dokument.

Är tacksam om ni sänder oss värden enligt bif. instruktion och kompletterar bif. excellista med de uppgifter som saknas och returnerar till oss via mail.

Tacksam om detta ärende behandlas snarast!

Om detta mail inte hör till dig var god vidarebefordra det till rätt person.

Bilagor till Ärende nr 2010:08:

Bilaga 1 = Brev från Rejlers

Bilaga 2 = Fullmakt från Statoil till Rejlers

Bilaga 3 = Statoils anläggning i Nässjö

Beslut: Så här säger föreskrifterna:

8 § Nätkoncessionshavaren skall senast vid debiteringen till elanvändaren

rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som skall schablonavräknas.

Förutom mätvärden enligt 1 § skall följande uppgifter rapporteras:

– mätarställningar vid varje månadsskifte om debiteringsperioden omfattar

fler än en månad,

– årsförbrukning enligt 3 kap. 5 § och

– förbrukningsstatistik per månad i kWh och i procent av årsförbrukningen

för de senaste tretton månaderna.

Nätkoncessionshavaren skall rapportera på ett för kunden lättförståeligt sätt.

Detta kan vara som en presentation på fakturan eller via webbsida.

Om elanvändaren begär motsvarande uppgifter via EDIEL är vi skyldiga att rapportera på det formatet (E66).

Elanvändaren kan med fördel och via fullmakt använda ett ombud för EDIEL-hanteringen.

I ovanstående fråga finns också en begäran om att sända historiska värden. Detta behöver nätägaren inte göra enligt nuvarande föreskrift. Begäran att erhålla mätvärden via EDIEL ska gälla giltighetsdatum för rapportering som ligger framåt i tiden.