Ärende nr 2010:09

Rubrik: Fri serier

Beskrivning:Jag har en fråga.

När ett företag man har i nätet har anlitat ett ombud för att kolla över deras förbrukningar och man får en begäran från ombudet att de vill ha mätvärden skickade till sig från 2008-01-01 och tillsvidare, som en friserie. Är man då enligt lagen tvungen att göra detta eller är det bara en tjänst som är frivillig?

Beslut: Så här säger föreskrifterna:

8 § Nätkoncessionshavaren skall senast vid debiteringen till elanvändaren rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som skall schablonavräknas. Förutom mätvärden enligt 1 § skall följande uppgifter rapporteras:

– mätarställningar vid varje månadsskifte om debiteringsperioden omfattar fler än en månad,

– årsförbrukning enligt 3 kap. 5 § och

– förbrukningsstatistik per månad i kWh och i procent av årsförbrukningen för de senaste tretton månaderna.

Nätkoncessionshavaren skall rapportera på ett för kunden lättförståeligt sätt.

Detta kan vara som en presentation på fakturan eller via webbsida. Om elanvändaren begär motsvarande uppgifter via EDIEL är vi skyldiga att rapportera på det formatet (E66). Elanvändaren kan med fördel och via fullmakt använda ett ombud för EDIEL-hanteringen.

I ovanstående fråga finns också en begäran om att sända historiska värden. Detta behöver nätägaren inte göra enligt nuvarande föreskrift. Begäran att erhålla mätvärden via EDIEL ska gälla giltighetsdatum för rapportering som ligger framåt i tiden.