Ärende nr 2010:12

Rubrik: S02 på TIM

Ärende: Mätvärdeshantering

Beskrivning: Om jag har förstått det hela korrekt så är det endast på de schablonavräknade anläggningarna som en S02 ska skickas vid leverantörsbyte, flytt och nyanslutning. Vi skulle gärna se en S02 även på de timavräknade anläggningarna vid dessa tillfällen, då det är där den stora volymen är och då skulle det vara bra med en förbrukningsprognos för elhandelsföretaget.
Förbättringsförslag?

Beslut: Ärendet avslås med denna motivation:
Branschen följer gällande mätföreskrifter som säger att: Elnätsföretagen rapporterar enligt 3kap. 4 § samt 6 kap. 10 § mätföreskrifterna, vilket innebär skyldighet att rapportera prognosvärde enbart för schablonavräknade uttagspunkter. Motivet för detta är att för större elanläggningar bör elhandelsföretaget kunna planera sin energihantering som tidigare. Rekommendationen är fortsatt hantering som idag utan förändringar vilket innebär att ärendet kan avslås.