Ärende nr 2010:15

Rubrik: Förslag till förändring av regler för Registreringstidpunkt.

Beskrivning: Vid rapportering av mätvärden (inkl. aggregerade mätvärden och avräknings­information) medföljer en uppgift Registreringstidpunkt eller Senaste uppdaterings­tidpunkt. Syftet med dessa uppgifter är att vet när ett värde har skapats eller ändrats.
Exempel: Nätägaren aggregerade mätvärden från 67 anläggningar. Alla var prima. Senaste uppdateringstidpunkt = (senaste) registreringstidpunkten för respektive mätvärde. Nu visade det sig ha varit ett fel på den bakomliggande strukturen, nätägaren skulle ha aggregerat för bara 66 av anläggningarna. En ny transaktion skickas (med en lägre totalvolym). I detta fall ska Senaste uppdateringstidpunkt ändras eftersom det aggregerade värdet har ändrats. I annat fall (om Senaste uppdateringstidpunkt skulle vara oförändrad) kommer mottagaren inte lagra det ändrade värdet eftersom uppdateringstidpunkten inte har ändrats.

Men i Handboken anges (kap. 5.1.1) att Registreringstidpunkten ärvs från de underliggande mätvärdena. Detta kan enbart gälla för den första rappor­teringen, inte efter rättelser – oavsett då om de underliggande värdena har ändrats eller inte.

Stycket i kapitel 5.1.1 i Handboken: För aggregerade mätvärden så ärvs registreringstidpunkten från de enskilda mätvärden som ingår i beräkningen. Det är alltid registreringstidpunkten för det senaste registrerade enskilda mätvärdet som ska användas vid rapporteringen. behöver således skrivas om.

Ett förslag till ny formulering är: För aggregerade mätvärden så ärvs inledningsvis registreringstidpunkten från de enskilda mätvärden som ingår i beräkningen. Det är alltid registreringstidpunkten för det senaste registrerade enskilda mätvärdet som ska inledningsvis användas vid rapporteringen. Uppdateras de aggregerade mätvärdena ska alltid en ny tidpunkt anges, detta oavsett om de enskilda mätvärden har ändrats eller ej (ändringen kan i det senare fallet bero på att antalet ingående enskilda mätvärden har ändrats).

När man tar emot en mätserie så ska det räcka att se på Registrerings­tidpunkten/Senaste uppdateringstidpunkten för att avgöra om värdena måste tas om hand.

Notera att följande exempel, i enlighet med UTILTS-anvisningen, inte är tillåtet: Vid det första rapporteringstillfället (då mätvärde saknades) sattes registreringstidpunkten till den femte vardagen, när sedan ett verkligt mätvärde per den 1:a sedan inkommer sätts registreringstidpunkten i den nya transaktionen till mätvärdets registreringstidpunkt i mätaren, det vill säga den 1:a i månaden. I den senare sända transaktionen ska istället registreringstidpunkten vara senare än i en tidigare sänd transaktion, de får inte heller vara identiska (till exempel i bägge fallen den 1:a i månaden). Fallet är alltså ett exempel på när registrerings­tidpunkten inte bör vara den samma som avläsningstidpunkten (jämför Handboken kap. 5.1.1).

Beslut: Nya rutiner inskrivna i Elmarknadshandboken 10B rev 2. Beslut mejlat till ETG för uppdatering av Ediel-anvisningen.