Ärende nr 2010:17

Rubrik: Behandlingstid för Z03LK

Beskrivning: Sitter med i Elmarknadsutveckling Råd & Rekommendationer och jag skulle vilja lyfta ett ärende som tidigare varit upp för beslut men som jag anser råder stor förvirring kring. Tog upp ärendet i elmarknadsutveckling och det var som sagt olika uppfattningar om vad som gällde och hur man skall tolka de paragrafer som finns, slutsatsen blev att jag skulle lägga in detta ärende igen.

Min fråga gäller om man skall neka en Z03LK om vi (nätbolaget) inte har kunden i sitt system eller om man skall vänta ett antal dagar innan man nekar för att kontrollera att inflyttningen har inkommit?

I branschen finns just nu olika uppfattningar över vad som gäller.

Vissa Nätbolag har 15 dagars väntetid innan en z04LK skickas i de fallen en kund har registrerat en inflytt, annars skickas ett mail som då "nekar" z03LK. Andra nekar direkt om kunden inte finns i systemet och möjligheten finns att systemet inte är fullt uppdaterat vilket gör att z03LK nekas felaktigt.

Det finns paragrafer som denna nedan som jag anser är en bra utgångspunkt.

En förutsättning för att kunna välja elleverantör är att elanvändaren har ett nätavtal (se 8 kap. 4d§ ellagen (1997:857)).

I våra diskussioner har jag blivit hänvisade till nedanstående som ett motargument

"Om nätbolagen har problem med hantering av kunduppgifter vid flytt i rutiner och/eller system, kan tillsvidare kontroller och kvittenser göras manuellt avseende kundidentitet. Detta ska göras inom två vardagar efter erhållen Z03LK, men innan leveransen bekräftats med Z04LK. Den manuella kontrollen får inte leda till att leveransstarten försenas. s.56 Elmarknadshandboken"

Ett argument var också att en del nätbolag kunde ha "högar" av inflyttar som inte hade hunnits med innan en Z03LK inkommit

När dessa ställs mot varandra anser jag fortfarande att, finns inte kunden i systemet skall z03LK nekas. Det ligger på elhandelsbolaget att kontrollera att kunden har ett nätavtal INNAN ett elhandelsavtal skrivs. Vänder man på det så bryter man mot ytterligare regler om man inte skickar en z04LK inom 3 dagar vilket i sin tur genererar telefonsamtal och mail mellan bolagen. Har ett nätbolag har problem med sina system eller inte har tillräckligt med mankraft anser jag inte skall täckas upp med hjälp av lagar och regler. Skall vi börja skriva regler kring elmarknadens alla undantag så kommer vi behöva ytterligare en Elmarknadshandbok.

Vi vill eftersträva en automatisering av meddelanden samt en bättre kundvård vilket inte otydliga regler samt luddiga undantag skapar.

Vad jag eftersträvar är alltså en förtydling av vad som gäller så vi kan få en konsekvent bransch där alla följer de lagar och regler som finns för att underlätta för kunden.

Svar:

Nätägaren ska svarar med positivt APERAK på Z03LK även om kunden inte finns i nätägarens system. Meddelande skickas till elleverantören via e-post om att kunden inte finns registrerad i nätägarens system. Nätägaren bevakar sedan och Z04LK skickas så snart som möjligt efter att kunden anmält inflytt och registrerats i nätägarens system. Z03LK för inflytt och inflytt vid nyanslutning hanteras då på likvärdigt sätt.

Elanvändarens aktiva val av elhandlare ska alltid tillgodoses när anmälan gjorts enligt reglerna. Detta gäller oavsett om nätägaren har hunnit registrera den inkomna flyttanmälan eller ej i sitt system. Rutinen för inflytt och nyanslutning bör i de här fallen vara lika för att underlätta aktörernas hantering av anmälningar och bekräftelser. Det gäller då både system och manuell hantering. Då automatisk validering av kund ID inte kan göras om uppgifterna inte finns i systemet bör då en manuell kontroll göras av den inkomna anmälan.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.