Ärende nr 2010:20

Rubrik: Tidskrav mätvärdesrapportering vid avslut av elleverans

Beskrivning: Jag anser att Mätvärdesföreskrifterna och Elmarknadshandboken är otydliga/motsägelsefulla när det kommer till tidskrav för rapportering av mätarställning vid avslut av elleverans.

Kravet på att registrera dessa mätarställningar är tydligt i STEMFS 2007:5 2§3: "I en schablonavräknad uttagspunkt skall nätkoncessionsinnehavaren därutöver registrera mätvärden då en elleverans påbörjas eller avslutas vid annan tidpunkt än vid månadsskiftet"

Rapporteringskrav för dessa anges endast i 6§7: "Nätkoncessionsinnehavaren skall rapportera enskilda mätvärden till elleverantören i en schablonavräknad uttagspunkt senaste den femte vardagen i månaden efter leveransmånaden"

Jag tolkar detta som ett lagkrav på att mätarställning för avflytt 2010-05-03 (00:00) skall rapporteras senast 2010-06-07.

Elmarknadshandboken är däremot tydligare och hårdare med krav i 5.5.2.4: "Den sista rapporteringen till tidigare elleverantör sker senast den femte varden efter den sista leveransperioden"

Jag ser inget "bör" i texten utan tolkar det som ett krav på rapportering senast 2010-05-07.

Exakt en månads skillnad i krav för detta specifika exempel alltså. Vilket stämmer - och vad är lag och vad är rekommendation för dessa fall? Det är min åsikt att någon av ovan citerade texter behöver korrigeras/kompletteras.

Beslut: Mot bakgrund av att samma ärende varit uppe tidigare och även ute på remiss, har VGB avslagit ärendet med hänvisning till att det redan utretts och besvarats av VGB.