Ärende nr 2010:22

Rubrik: Nytt z-meddelande

Beskrivning: På Kundombudsmannen har vi uppmärksammat ett behov av ett särskilt Z-meddelande som enbart är avsett för att mellan bolagen skicka uppgifter om förändringar/korrigeringar av kund- och anläggningsuppgifter på ett smidigt sätt utan att avtalet med elhandelsföretaget ska brytas i förtid. Enligt uppgift finns inte den möjligheten idag har vi fått felaktig information ber vi om korrekta uppgifter och i så fall faller detta önskemål om nytt z-meddelande.

Idag finns det företag som har som affärsidé att hantera andra företags elhandels- och elnätavtal. Företaget som i detta fall är ombud för våra kunder ser över både anläggningsinformation, kundens adressuppgifter m m. När fel upptäcks vill bolaget få felen korrigerade utan att deras kunder förlorar pågående elhandelsavtal. Vi har nyligen på KundO beviljat ersättning för fördyrade elkostnader i samband med att företaget ville få en del uppgifter korrigerade och dessa korrigeringar gjorde att flera av Vattenfall Eldistributions kunder fick sina elhandelsavtal med extern elhandlare avbrutna i förtid.

Ett sådant särskilt meddelandeformat när en kund avlider. Vattenfall Kundservice vill, av olika skäl, överföra dödsboet i egenskap av juridisk person till näringsidkaravtal utan att detta på något sätt förändrar kundens avtal med en eventuell extern elhandlare. Idag kan, så vitt vi förstår, inte en sådan ändring göras hos nätbolaget utan att kunden riskerar att tappa ingånget elhandelsavtal och hamna på tillsvidareavtal hos anvisningsleverantören.

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Elmarknadsutveckling har fått in ett antal ärenden som på olika sätt rör hantering av kundidentiteter. I början av 2014 var ett förslag till hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet) ute på remiss. Det gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering. Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har därför i september 2014 beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Beslutet innebär också att Elmarknadsutveckling avslutar de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.