Ärende nr 2010:23

Rubrik: Ej avvisa rättade mätvärden i anslutning till avisering

Beskrivning: I enlighet med regelverket ska man, t.ex. då prima mätvärden ersätts av andra prima mätvärden först avisera om att en rättning kommer. Eftersom denna avisering sker manuellt kan meddelandet med de rättade mätvärdena komma fram innan mottagaren har hunnit "öppna upp" databasen för de rättade värdena. För att inte dessa rättade mätvärden ska avvisas av mottagaren är förslaget att alltid skicka positivt APERAK om den nya transaktionen är korrekt (med en senare registreringstidpunkt). Konsekvenserna av att inte ta hand om mätvärdena är nämligen större än problemet hos mottagaren att ladda in mottagna men ännu ej lagrade mätvärden. Skulle mottagaren av något skäl ändå inte kunna lagra mätvärdena får man ta manuell kontakt med avsändaren, något nytt (negativt) APERAK skickas inte. Regler för när ett meddelande får avvisas behöver således ses över och uppdateras.

Svar: Ärende 2010:23 gick ut på remiss och baserat på de inkomna svaren har man beslutat att hanteringen ska förändras i enlighet med att mottagaren av mätvärden kvitterar med positivt APERAK även om det finns godkända mätvärden sen tidigare. I samråd med Ediels teknikgrupp har man valt att införa förändringen under våren 2013. Därmed är det infört i Elmarknadshandboken version 2013A.