Ärende nr 2010:24

Rubrik: Tidsgräns för att hävda sin rätt på en nekad Z03

Beskrivning: Jag anser att det borde finns en tidsgräns för när ett elhandelsbolag kan hävda sin rätt på en nekad Z03.

Vi hade ett fall där ett elhandelsbolag ringde 5 månader efter att deras Z03LK hade blivit nekad och ansåg att de hade skickat rätt. Går ett sådan meddelande igenom så kommer de bli en väldig massa ändringar gällande mätvärden, balansansvar samt fakturor som måste makuleras. Det visade sig också att elhandelsbolaget skickat in nya z03:or och fått leveransen från nuvarande månad, kan man inte se det som om man gett upp anspråket på den första nekade z03:an 5 månader tidigare. Självklart skall nätbolagen inte neka felaktigt men en tidsgräns vore rimligt och vi nätbolag skulle undvika att debattera Z03:or flera månader tillbaka i tiden. Det borde också finnas ett visst ansvar från elhandelsbolagen att följa upp deras Aperaker. Exempelvis en månad efter leveransen skall ha börjat. Då bör man ha reagerat på att man fått negativ aperak samt att man saknar en z04.

Beslut: Att besvara detta korrekt som en fråga är svårt då j det inte finns ett tydligt svar. Detta blir mer som en rekommendation eller ett tyckande på hur det borde gå till. På flertal ställen i elmarknadshandboken står följande:

När elleverantören fått negativ APERAK bör han justera uppgifterna genom att ta kontakt med elanvändaren och börja om processen. Elleverantören kan exempelvis ha skickat felaktig kundidentitet, och bör då kontrollera uppgifterna med elanvändaren. Om elleverantören får negativ APERAK som svar på Z03, kan denne ta manuell kontakt med nätägaren för att ta reda på varför uppgifterna inte överensstämmer med nätägarens uppgifter i den aktuella uttagspunkten. Efter att man klarat ut detta sänder elleverantören antingen en ny Z03 med korrekta uppgifter så att nätägaren kan sända en Z04/Z05 eller så kontaktar elleverantören elanvändaren för att meddela varför bytet inte gått igenom. Om avsändaren får en negativ APERAK, ska detta larmas automatiskt för felsökning och vidare åtgärd. Om det kontrollerade meddelandet är felaktigt ska en negativ APERAK skickas även om det inte begärs. Om en avsändare av ett Ediel-meddelande får tillbaka en så kallad negativ APERAK (det vill säga ej godkänt), ska avsändarens system automatiskt larma detta för vidare felsökning och åtgärd.

Och slutligen:

Negativ APERAK innebär att leverantörsbytesprocessen är avbruten och nätägaren inte kommer att hantera leverantörsbytet förrän elleverantören kommer in med en ny Z03.

I ediel anvisningen står följande:

Mottagaren av ett negativt aperak måste behandla den avvisade och felaktiga anläggningen. Det är därför viktigt att felen i det negativa aperak-meddelandet beskrivs så tydligt som möjligt, så att mottagaren klarar av att tolka felmeddelandena utan att behöva kontakta avsändaren.

Det står klart och tydligt att ett negativt aperak meddelande måste behandlas av mottagaren för vidare åtgärd, det nämns däremot inte inom vilken tidsram detta ska ske. Men gällande Z03L/Z03LK måste man ta hand om det negativa aperaket i så god tid innan tidsgränsen för "omskick" till respektive leveransstartsdatum har passerats.

Beror det negativa aperaket på att nätägaren har felaktiga kunduppgifter i sitt system vid inkommen Z03L/LK och att det förorsakar försening av leveransstart så får man hantera detta som ett kundklagomål och kompensera kund för ev. merkostnad enligt ALMA ersättningsvillkor.