Ärende nr 2010:27

Rubrik: Ändring av juridisk form

Beskrivning: Vid ändring av juridiskt format, från privat person till enskild firma. Hur skall informationsflödet ske mellan Nätbolag och elhandelsbolag? Finns det något krav på att någon av parterna är skyldiga att vara uppdaterad och att finns det något krav på att underrätta den andre?

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Elmarknadsutveckling har fått in ett antal ärenden som på olika sätt rör hantering av kundidentiteter. I början av 2014 var ett förslag till hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet) ute på remiss. Det gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering. Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har därför i september 2014 beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Beslutet innebär också att Elmarknadsutveckling avslutar de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.