Ärende nr 2011:11

Frekvens: -

Rubrik: Avstängda mätare

Beskrivning: Gäller detta nedan endast om anläggningen är plomberad eller är nät skyldiga att skicka mätvärden även i de fall då kunden stängt av sin mätare (t.ex. sommarstugor) eller vid bevattningsanläggningar och liknande som periodvis stängs av? Idag är det många nätbolag som skickar NULL ställningar eller inget alls i dessa fall till oss.

Beslut: Besvarad 2011-05-05

Mätföreskriftens krav på rapportering av mätvärde gäller för alla anläggningar där det finns ett aktivt nätavtal och att rapporteringen ska ske med UTILTS. Det innebär att kraven på att rapportera även gäller för tillfälligt frånkopplade anläggningar, oavsett av vem och hur anläggningen är frånkopplad. Att inte skicka något UTILTS alls på tillfälligt frånkopplade anläggningar är alltså inte okej.

Om frånkopplingen är gjord på ett sånt sätt att nätägaren inte har möjlighet att läsa av mätaren har en rutin tagits fram av Elmarknadsutveckling (ärende 2010:01) för hur man som nätägare ska göra vid rapporteringen. Tanken med rutinen är att undvika att kunden preliminär faktureras i de fall då man konstaterat att ingen förbrukning kommer ske tills anläggningen är påslagen igen.

Det här innebär att nätägaren använder den senaste kända mätarställningen, vid t ex månadsrapporteringen, under perioden som det inte kommer ske någon förbrukning, t ex en av kunden frånslagen sommarstuga på vintern. Det gör nätägaren då genom att den mätarställningen registreras vid månadsskiftet och sedan rapporteras som vanligt. Fakturering av kunden kan då också göras som vanligt. Ingen omrapportering av perioderna behöver göras när påslagning sker mätvärde kan samlas in igen. Alternativet är att rapportera att mätvärde Saknas (NULL) under perioden som mätaren är frånslagen och då även preliminär fakturera kunden. I detta fall ska då mätvärden interpoleras och perioderna omrapporteras när insamlingen kommer igång igen, liksom att fakturering av kunden ska göras för perioderna.

Tyvärr föll den text som lades in i 10Brev2 av Elmarknadshanboken om just detta bort när nya 11A versionen Elmarknadshandboken publicerades men det kommer vi att rätta upp i nästa revision som kommer snart. I samband med det får vi även se över formuleringarna om ska och bör så att det blir så tydlig som möjligt vad som gäller.

Mer finns att läsa om insamling i kapitel 6.2 och om rapportering av mätvärde för schablonavräknade anläggningar i kapitel 7 Inledning och 7.2.5. För mer information om just den här rutinen se ärende 2010:1 på Elmarknadsutvecklings hemsida.

Nedan följer den mailkonversation som leder fram till ovanstående fråga och svar:

Fråga 1 Jag har några frågor gällande Elmarknadshandboken Utgåva 11A Version 2011-04-01 och 10B rev 2 2011-02-01. Vilken av utgåvorna gäller idag då den senaste har en del noteringar om att de gäller from 1 oktober 2011?

Sedan i utgåva 10B Version 2011-02-01 finns på sid 112 rubrik tillfälligt frånkopplad anläggning som är lite tvetydig med Ska och Bör. Hittar inte denna punkt i version 11A Tillfälligt frånkopplad anläggning Mätföreskriftens krav på rapportering gäller alla anläggningar där det finns ett aktivt nätavtal, en kund och en elleverantör. Det innebär att mätvärden ska rapporteras även om anläggningen är tillfälligt frånkopplad.

Sedan längre ned står det: Om nätägaren har konstaterat att anläggningen är tillfälligt frånkopplad och inte har möjlighet att läsa av mätaren bör den senast kända avläsningen med tillhörande statusmärkning användas och repeteras som månadsmätvärde när det är dags att rapportera.

Svar 1: Den version som gäller är 2011-04-01 11A, de ändringar som kommer i framtiden ligger uppmarkerade i rött och när ifrån de börjar gälla. Detta är den lösning vi kommer ha när det gäller framtida förändringar som vi vet hur de kommer bli, t.ex. NELGAS. Det som gäller är att man måste skicka ett mätvärde på frånkopplade anläggningar men om det är så att man inte kan samla in mätvärden på dessa kan man skicka samma värde som frånkopplingen.

Ser till att gruppen skriver in det om det är så att de saknas.