Ärende nr 2011:16

Rubrik: -

Beskrivning: Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.. Jag undrar hur reglerna är för mätmetod i förhållande till avräkning:

Kan/får man ha en timmätt anläggning som är schablonavräknad?

Får vi som nätbolag timavräkna vilka kunder vi vill (63 A och lägre)?

Får vi skicka timserier/timvärden till elleverantörer på vilka anläggningar vi vill?

I så fall borde väl elleverantörerna vara skyldiga att ta emot timvärden på alla anläggningar och så är det väl inte än eller!?

Beslut: Besvarad 2011-06-21
Tack för ditt ärende till Elmarknadsutveckling!

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

1. Ja, nätbolaget får självklart ha timmätta schablonavräknade anläggningar.

2. Nej detta styrs i 3 kap. 10 § ellagen, där det klart och tydligt framgår att endast om elanvändaren begär det får den timavräknas.
Om en elanvändare har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere skall nätkoncessionshavaren i stället dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess fördelning över tiden (preliminär schablonberäkning), dels slutligt mäta mängden överförd el och beräkna dess fördelning över tiden (slutlig schablonberäkning). Detta gäller inte en elanvändare som begärt att mängden överförd el och dess fördelning över tiden skall mätas.

3.Om anläggningen timmäts, måste detta skickas till elhandelsföretaget eftersom mätvärden ska rapporterats såsom de registrerats enligt STEMFS 2007:5 6 kap 1 §. Rapportering av enskilda mätvärden skall omfatta energivärden med den energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten, samt mätarställningar vid periodens början och vid periodens slut. Mätvärden skall åtföljas av tidpunkter för när mätvärdena registrerades.

4. Jo, elhandelsföretagen är skyldiga att ta emot timvärden