Ärende nr 2011:17

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0

Rubrik: Fritextfältet i prodatfilen

Beskrivning: Vi har haft en diskussion med en nätägare angående fritextfältet i prodatmeddelandet. I edielanvisningarna står det:

"Eftersom hög grad av automatisering eftersträvas är den generella rekommendationen att inte använda fritext i PRODAT. Om man har väsentliga kommentarer som man vill att mottagen skall läsa rekommenderas att dessa sänds separat och direkt till mottagaren via e-post".

Så som texten är formulerad är det omöjligt att skapa en automatiserad process eftersom man får om man vill skicka information i detta fält.

Vad är tanken med det?

Hur ska det användas?

Beslut: Besvarad 2011-08-15

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vi har haft frågan om fritext i PRODAT uppe i Ediels Teknikgrupp (ETG). Eftersom en del aktörer byggt in funktionalitet för fritextfältet i sina system så kan vi inte bara ta bort det nu, men vi tror att fältet tas bort helt i samband med införandet av en nordisk marknad eftersom det inte stöds av de internationella modellerna.

Det viktiga är att både avsändare och mottagare förstår att det inte är ett krav att skriva i eller läsa fritextfältet. Fritexten kan därför i praktiken endast användas efter en bilateral överenskommelse mellan parterna. Ett tydliggörande av detta ska vi skriva in i Elmarknadshandboken.