Ärende nr 2011:21

Ärende: Avräkning

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: ?

Rubrik: Strukturanmälan och preliminära andelstal

Beskrivning: Har en fråga om vilka balansansvariga som ska inkluderas i preliminära andelstalsberäkningen i och med de nya leverantörsbytesreglerna och även vilka tillkommande och frånfallande balansansvariga som ska inkluderas i strukturrapporteringen till SvK. Är det den balansansvariga per den 1:a i månaden som ska inkluderas i strukturen eller ska volymen fördelas enligt tillkommande och frånfallande under månaden?

Alltså vilken leverantör/balansansvarig ska belastas i de preliminära andelstalen om det under månaden har förekommit ett eller flera leverantörsbyten (samma gäller egentligen för flyttar)? Till exempel, den 22:a när strukturrapporten ska skickas in vet vi att det kommer vara ett leverantörsbyte den 15:e. Det innebär att det kommer att vara 2 olika leverantörer och 2 olika balansansvariga under månaden på anläggningen - den nya balansansvariga är ny i området och den gamla kommer inte längre vara aktiv efter bytet. Hur ska jag fördela de preliminära andelstalen? Och hur ska jag göra med strukturanmälan?

I handboken står det så här idag men det är inte helt tydligt hur man ska göra utifrån detta.

7.1.7 Rapportera summerade timserier Strukturförändringar vid påbörjande av leverans vid annan tidpunkt än månadsskifte

Vad gäller rapportering av timvärden vid påbörjande av elleverans (in?yttning) under månaden och om struktur för den nye balansansvarige saknas, kvarstår dittillsvarande balansansvarig tills strukturförändringen för rätt balansansvarig trätt i kraft. Strukturen i balansavräkningen ändras alltså inte under den innevarande månaden om en balansansvarig tillkommer i nätavräkningsområdet. Enligt regelverket ska dock timmätvärden rapporteras från in?yttningsdagen till det nya elhandelsföretaget.

Summerade timmätvärden ska rapporteras för det nya elhandelsföretaget och tidigare balansansvarig tills ny struktur trätt i kraft. Från och med att strukturförändringen har trätt i kraft ska summerade timmätvärden rapporteras för både det nya elhandelsföretaget och den nye balansansvarige. I detta fall kan en bilateral uppgörelse behöva göras mellan den gamla balansansvarige och det nya elhandelsföretaget.

och lite längre ner:

7.2.1 Beräkna preliminära andelstal (inklusive nätförluster) Senast den 24:e varje månad beräknas och rapporteras preliminära andelstal för nästkommande månad. För att få så korrekta preliminära andelstal som möjligt rekommenderas att ärenden som påverkar strukturen såsom flyttningar och eventuella cancelleringar är hanterade före rapporteringstid­punkten. Detta innebär att flyttanmälningar som inkommit före den 24:e i månaden före månaden som andelstalen ska beräknas för, bör användas i beräkningarna. Det gör att skillnaden i förhållande till de slutliga andelstalen blir mindre. Det är dock viktigt att antalet uttagspunkter som ingår i beräkningen också är det antal som rapporteras till mottagaren av andelstalen.

Beslut: Besvarad 2011-10-21
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Strukturrapporteringen till SVK är indelad i schablon- respektive timavräknade uttagspunkter.

Schablonavräknade uttagspunkter

Strukturanmälan och strukturrapport gäller hel avräkningsmånad. Strukturanmälan ska skickas senast den 22:a i månaden före och avse strukturläget den 1:a för aktuell leveransmånad. Denna struktur ska ligga fast oavsett kända och okända förändringar av leveransstrukturen som sker under leveransmånaden exempelvis flyttar och leverantörsbyten. Beräkning av preliminära andelstal ska därmed basera sig på leveransstrukturen den första dagen i leveransmånaden och uttagspunkternas månadsenergi leveransmånaden 12 månader tidigare.

Ändringar av leveransstrukturen som skett under leveransmånaden kommer att bli justerade i slutavräkningen då beräkningen av slutliga andelstal grundar sig på leveransmånadens faktiska leveransstruktur och uppmätta energivolymer. Detta förfaringssätt är viktigt och bygger på överensstämmelse gällande regelverket kring förbrukningsprognos (S02) och att preliminära andelstal är reglerade till hel förbrukningsmånad.

Timavräknade uttagspunkter

För timavräknade uttagspunkter gäller nya regler fr.o.m. 2011-10-01.

Strukturrapport ska liksom tidigare skickas senast den 22:a månaden före avräkningsmånaden och ligga fast utifrån strukturen den 1:a i avräkningsmånaden. Eventuellt tillkommande balansansvariga efter den 1:a i avräkningsmånaden ska anmälas separat senast tre dagar före leveransstart. Gäller både vid påbörjande och övertagande av elleverans. Vid sådana tillfällen skickar SVK ut ny strukturrapport till berörda och nätägaren ska då rapportera enligt giltigheten i den nya strukturrapporten.

Anmälan av tillkommande balansansvarig som gäller vid påbörjande av elleverans (flyttar) och inte kunnat anmälas tre dagar före leveransstart ska hanteras bilateralt i efterhand enligt praxis framtagen av Svensk Energi.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.