Ärende nr 2011:24

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: ?

Rubrik: Konkursbo

Beskrivning: Hur skall vi hantera konkursbon? Skall vi se det som en flytt och anvisa konkursboet eller skall vi låta dem behålla leverantören?

Vår jurist skrev följande, vilket inte gav mig ett ordentligt svar.

För det första gäller att organisationsnummer inte får fastställs för konkursbo, enlig lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Således kan det aldrig bli tal om något nytt organisationsnummer för ett företag i konkurs. Det var den enkla delen, eftersom det står i klartext. Däremot är regelverket för vad som gäller i olika situationer för ett konkursbo, det vill säga i dess olika relationer med gäldenärens borgenärer, ganska skiftande har jag förstått. I de flesta regler framgår i alla fall att man ser konkursboet som en fristående juridisk person. Men: i köplagen, 63 §, står att om det är köparen eller säljaren som har gått i konkurs så har konkursboet rätt att inträda i avtalet. Besked härom måste dock ges inom skälig tid. Den skäliga tiden räknas från den tidpunkt då konkursgäldenärens avtalskontrahent (det vill säga motparten, i detta fall Fortum) kräver besked.

Detta framgick av tidigare versioner (åtminstone fram till 2010) av Elmarknadshandboken på följande sätt (varför det är borttaget nu vet jag inte): Om en elanvändare går i konkurs är det viktigt att elleverantören/nätägaren snarast kontaktar konkursförvaltaren och begär besked om konkursboet vill teckna avtal om fortsatt överföring och leverans, jämför 63§ köplagen. Om konkursboet endast tecknar nätavtal ska nätägaren anvisa konkursboet en elleverantör. I annat fall ska det avgöras om elanvändarens anläggning ska kopplas ifrån och avtalet med elleverantören ska hävas, för att förhindra kundförluster (jämför allmänna avtalsvillkoren).

Beträffande vad som är skälig tid står det såhär i propositionen till köplagen. Motparten får kräva att boet inom skälig tid lämnar besked om sin avsikt att inträda. För motparten är det i allmänhet angeläget att så snart som möjligt få besked om konkursboets avsikt. För det fall att boet inte skulle önska överta konkursgäldenärens roll i avtalsförhållandet måste motparten nämligen, om han är säljare, söka en alternativ avsättning för sin vara och, om han är köpare, träffa avtal med annan leverantör. Vid bedömningen av vilken tid som enligt bestämmelsen skäligen skall stå till konkursboets förfogande för att lämna besked om sin avsikt att träda in i avtalet får en avvägning ske mellan å ena sidan de faktorer som påverkar konkursboets behov av skäligt rådrum för överväganden och å andra sidan motpartens befogade intresse av ett snabbt besked. Faktorer som därvid bör beaktas är bland annat köpets omfattning och den typ av vara som köpet avser. Om det är fråga om en vara som är underkastad snabba prisändringar eller som är mycket efterfrågad på marknaden eller om avtalet har begränsad ekonomisk betydelse, måste det kunna förutsättas att konkursboet skall lämna ett snabbt besked. Är det däremot fråga om exempelvis ett tillverkningsköp av större ekonomisk betydelse, måste boet kunna få en något längre tid på sig för att ta ställning till ett inträde.

Jag tolkar situationen som att man måste erbjuda konkursförvaltaren att överta avtalet som gäldenären haft och att han har skälig tid på sig att anta eller förkasta erbjudandet (vad nu skälig tid exakt är). Däremot ser jag inget problem i att kräva att säkerhet ställs eftersom det är uppenbart att företaget är på obestånd.

Vad gäller?

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Elmarknadsutveckling har fått in ett antal ärenden som på olika sätt rör hantering av kundidentiteter. I början av 2014 var ett förslag till hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet) ute på remiss. Det gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering. Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har därför i september 2014 beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Beslutet innebär också att Elmarknadsutveckling avslutar de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.