Ärende nr 2011:30

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 0,5

Rubrik: Hävning av leverans vid frånkopplad anläggning

Beskrivning: I Elmarknadshandboken finns inte nämnt hur vi ska hantera hävning på frånkopplad anläggning, det vill säga elhandlare har först begärt frånkoppling och skickar efter en tid en hävning utan att först begära tillkoppling. Vi har resonerat så att de först bör begära tillkoppling för att när anläggningen återinkopplats begära hävning. Detta eftersom vi anser att det två separata processer där den första bör avslutas innan nästa kan ta vid. Några elhandlare har ifrågasatt riktigheten i detta.

Beslut: Besvarad 2011-10-11

Svaret på din fråga finns att läsa i elmarknadshandboken under kapitel 1.4.4 Meddela till elanvändaren om hävning av avtal.

Vi har markerat texten som avser svaret på din fråga.

1.4.4 Meddela till elanvändaren om hävning av avtal.

I en situation när elhandelsföretaget har rätt att avbryta leveransen enligt branschens allmänna avtalsvillkor har elhandelsföretaget också rätt att häva avtalet. Ellagen innehåller konsumentskyddsregler om rätten att avbryta elleveransen vid ett väsentligt avtalsbrott. För att ett elhandelsföretag ska få häva krävs dock att uttagspunkten i enlighet med branschens allmänna avtalsvillkor kan kopplas ifrån innan hävning får ske. Det innebär bland annat att konsumenten måste delges information om att frånkoppling kan ske samt att ett meddelande ska skickas till socialnämnden. Elhandelsföretaget kan vid denna tidpunkt välja att häva avtalet eller att kvarstå i avtalsförhållandet och hos elnätsföretaget begära frånkoppling. Detta innebär att elhandelsföretaget inte kan vidta båda åtgärderna i ett och samma ärende.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.