Ärende nr 2011:33

Rubrik: Fråga om ärende 2009:17

Beskrivning: Nu efter den 1 oktober ska man ju kunna fakturera på beräknade värden med statuskod 56.

Om man som nätägare då skickar mätvärden med statuskod 56 dagen efter mätdygnet (på grund av att värden saknas) till en leverantör, betyder väl det att leverantören skulle kunna fakturera på de värdena?

När jag läser dels elmarknadshandboken och dels anvisningsförändringarna så borde man väl skicka med statuskod 21 de första dagarna, eftersom man kommer att ersätta de värdena?

Beslut: Besvarad 2011-10-20

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Ditt ärende har hanterats tillsammans med ärende 2011:34

Flera aktörer har ställt frågor både till Elmarknadsutveckling och till ETG/SvK efter ändringen av statushantering för timvärden i UTILTS som började gälla 1 oktober 2011. Ändringen av statushantering för timvärden gjordes efter beslut i Elmarknadsutveckling i ärendena 2009:17 och 2009:20.

Vi har konstaterat att texten i Elmarknadshandboken som beskriver detta inte är helt komplett och tydlig och har påbörjat arbetet med att förtydliga i både Elmarknadshandboken och även UTILTS - anvisningen och vi hoppas att det ska kunna publiceras inom kort. Detta kommer också att tas upp i nästa EDIEL-nytt från SvK. Tills dess kommer här en kort sammanställning av vad som gäller.

För enskilda timvärden gäller följande: Status 21 – "Temporärt": ska användas för osäkra och/eller estimerade timvärden som kommer att rapporteras om när insamling skett. Estimering(=extrapolering) får endast göras tillfälligt om insamling ännu inte kunnat ske. När och hur man kan estimera timvärde är reglerat i Mätföreskriften och finns även beskrivet i Elmarknadshandboken. Ett värde som rapporterats med status 21 – "Temporärt" är som sagt temporärt (eller man kanske hellre ska säga preliminärt) och ska alltid rapporteras om när mätvärden har kunnat samlas in eller fastställas, vilket är senast vardag 5 efter mätdygnet enligt Mätföreskriften.

Status 56 – "Beräknat": ska användas för fastställda värden som inte är faktiskt avlästa, dvs ett beräknat värde (när och hur man får beräkna är reglerat i Mätföreskriften och finns beskrivet i Elmarknadshandboken). Ett värde som rapporteras med status 56 – "Beräknat" ska likställas med och kan hanteras som ett värde som rapporteras som "Godkänt". T. ex. ska ett "Beräknat" värde kunna användas i debiteringen på samma sätt som ett "Godkänt" värde.

Det här innebär att

• Status "Temporärt" alltid ska användas för värden som kommer att ersättas. • Status "Beräknat" ska aldrig användas för värden som är preliminära och kommer att ersättas.

• Status "Godkänt" ska aldrig användas för ett beräknat/manuellt fastställt värde. • Mottagaren kan förutsätta att ett värde som har status "Beräknat" är riktigt och kan användas i debiteringen mot slutkunden på samma sätt som ett "Godkänt" värde.

För Summerade (aggregerade) timvärden gäller följande (ej andelstal/fördelningstal):

I rapporteringen sätts status för hela meddelandet efter det underliggande värde som har sämst status i Summeringen.

Under vardag 1-5 efter mätdygnet kan omrapportering göras då det sker förändringar i Summeringen. En sådan omrapportering kan innebära att statusen som skickas är bättre, samma eller sämre än i det tidigare meddelandet eftersom underlaget till Summeringen kan ha ändrats, t ex det har tillkommit en ny anläggning. Det här är helt ok och mottagaren ska ta emot och hantera de nya värdena i omrapporteringen. Här är det alltså alltid värden i det meddelande med den senaste Registreringstidpunkten som ska gälla.

Detta innebär att:

• Ett meddelande får inte avvisas på grund av att status är samma eller sämre än i tidigare meddelande.

• Mottagaren ska under vardag 1-5 alltid ta emot och hantera ett meddelande som har en senare registreringstidpunkt än föregående meddelande, oavsett status.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.