Ärende nr 2011:34

Rubrik: -

Beskrivning:Vad gäller för timvärden, är ett beräknat värde med status 56 likvärdigt med prima värde och ska användas som debiteringsbart värde? Enligt elmarknadshanboken ska manuellt godkänt (fastställd) värde skickas till elhandlaren utan flagga men vad som sägs i Utilts anvisning förstår jag att beräknat värde innan 1 oktober ersätts efter 1 oktober med kod 21 och att kod 56 ska anges för fastställda värden. Vad gäller?   

I kapitel 7,1,10 i elmarknadshanboken Utgåva nr 11B rev 1 version 2011-10-04 Finns denna text;

Rapportering av estimerade timvärden Ett estimerat värde kvalitetsmärks med en särskild kvalitetsflagga enligt Ediel-anvisningarna för UTILTS. Ett manuellt godkänt (fastställt) värde ska anses ha samma kvalitet som ett automatiskt godkänt värde och ska rapporteras utan kvalitetsflagg. Sedan i Utilts & aperak anvisningen Version E5SE1B - giltig fr o m 1 oktober 2011 finns denna text på sidan 36:

Status (enligt ebIX)

Beskrivning

Ingen kod  anges

Godkänt (Prima) värde. För andelstal/fördelnings anges ingen statuskod.

56

Beräknat värde, något underliggande värde har sämst denna status, eller har koden F28 (beräknat av nätägaren) i fältet Mätaravläsare.

21

Temporärt. Värdet är osäker och kommer att ersättas av värde med bättre kvalitet, något underliggande värde har sämst denna status. Används enbart för aggregerande timvärden. Se även kommentarer nedan.

113

Saknat underliggande värde, något värde saknas vid aggregering. Koden är en svensk utökning i förhållande till ebIX.

46

Saknat värde, om alla underliggande värden saknas.

Timmätvärden med status ”Temporärt” används för rapportering dag 1-5 efter mätdygnet om mätvärdet saknades och har ersatts med värde från antingen en undermätare eller ett estimerat värde. Detta värde skall alltid ersättas med nya värden antingen med status ”Beräknat” (om insamling inte fungerat och man använt ersättningsmätare eller har beräknat utifrån kända mätvärden) eller med status ”Godkänt” (Prima) (om insamling fungerat).

Beslut: Besvarad 2011-10-20
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Ditt ärende har hanterats tillsammans med ärende 2011:33.

Flera aktörer har ställt frågor både till Elmarknadsutveckling och till ETG/SvK efter ändringen av statushantering för timvärden i UTILTS som började gälla 1 oktober 2011. Ändringen av statushantering för timvärden gjordes efter beslut i Elmarknadsutveckling i ärendena 2009:17 och 2009:20.

Vi har konstaterat att texten i Elmarknadshandboken som beskriver detta inte är helt komplett och tydlig och har påbörjat arbetet med att förtydliga i både Elmarknadshandboken och även UTILTS - anvisningen och vi hoppas att det ska kunna publiceras inom kort. Detta kommer också att tas upp i nästa EDIEL-nytt från SvK. Tills dess kommer här en kort sammanställning av vad som gäller.

För enskilda timvärden gäller följande:

Status 21 – ”Temporärt”: ska användas för osäkra och/eller estimerade timvärden som kommer att rapporteras om när insamling skett. Estimering (=extrapolering) får endast göras tillfälligt om insamling ännu inte kunnat ske. När och hur man kan estimera timvärde är reglerat i Mätföreskriften och finns även beskrivet i Elmarknadshandboken. Ett värde som rapporterats med status 21 – ”Temporärt” är som sagt temporärt (eller man kanske hellre ska säga preliminärt) och ska alltid rapporteras om när mätvärden har kunnat samlas in eller fastställas, vilket är senast vardag 5 efter mätdygnet enligt Mätföreskriften.

Status 56 – ”Beräknat”: ska användas för fastställda värden som inte är faktiskt avlästa, det vill säga ett beräknat värde (när och hur man får beräkna är reglerat i Mätföreskriften och finns beskrivet i Elmarknadshandboken). Ett värde som rapporteras med status 56 – ”Beräknat” ska likställas med och kan hanteras som ett värde som rapporteras som ”Godkänt”. T. ex. ska ett "Beräknat" värde kunna användas i debiteringen på samma sätt som ett "Godkänt" värde.

Det här innebär att:

  •          Status "Temporärt" alltid ska användas för värden som kommer att ersättas.
  •          Status ”Beräknat” ska aldrig användas för värden som är preliminära och kommer att ersättas.
  •          Status ”Godkänt” ska aldrig användas för ett beräknat/manuellt fastställt värde.
  •          Mottagaren kan förutsätta att ett värde som har status "Beräknat" är riktigt och kan användas i debiteringen mot slutkunden på samma sätt som ett "Godkänt" värde.

För Summerade (aggregerade) timvärden gäller följande (ej andelstal/fördelningstal): I rapporteringen sätts status för hela meddelandet efter det underliggande värde som har sämst status i Summeringen.

Under vardag 1-5 efter mätdygnet kan omrapportering göras då det sker förändringar i Summeringen. En sådan omrapportering kan innebära att statusen som skickas är bättre, samma eller sämre än i det tidigare meddelandet eftersom underlaget till Summeringen kan ha ändrats, t ex det har tillkommit en ny anläggning. Det här är helt ok och mottagaren ska ta emot och hantera de nya värdena i omrapporteringen. Här är det alltså alltid värden i det meddelande med den senaste Registreringstidpunkten som ska gälla.

Det här innebär att:

  •        Ett meddelande får inte avvisas på grund av att status är samma eller sämre än i tidigare meddelande.
  •        Mottagaren ska under vardag 1-5 alltid ta emot och hantera ett meddelande som har en senare Registreringstidpunkt än föregående meddelande, oavsett status.