Ärende nr 2011:37

Ärende: Strukturförändring

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: X

Rubrik: Leverantörsbyten för produktion efter 1/10 2011 - praxis

Beskrivning: I 8 kapitlet 6§ ellagen står det från den 1/10 2011 att: "En elleverantör, som ska börja leverera el i uttagspunkt eller överta leveranserna till en elanvändare i dennes uttagspunkt, ska anmäla detta till berörd innehavare av nätkoncession". Och vidare: "En elleverantör får överta leveranserna till en elanvändare i dennes uttagspunkt fjorton dagar efter anmälan enligt första stycket". Inmatningspunkter nämns överhuvudtaget inte. Enligt tidigare branschpraxis har samma gällt för inmatningspunkter som uttagspunkter. Vad ska gälla efter den 1/10 2011? Beroende på frågans svar kan ändringar behöva göras i elmarknadshandboken.

Beslut: Besvarad 2011-12-05
I nuvarande elmarknadshandbok är detta beskrivet men väldigt kortfattat. Se utdrag ur handboken.

Anmäla byte av elhandelsföretag i en inmatningspunkt

Även i inmatningspunkter finns aktörsrollen elhandelsföretag. När ett leverantörsbyte avser en inmatningspunkt rekommenderas att samma rutiner följs som vid leverantörsbyte i en uttagspunkt.

Inom Elmarknadsutveckling avser vi att tydliggöra och utveckla texten samt även få beslut om att ändra formuleringen rekommenderas till bör eller ska. Vi kommer att ta dessa förändringar i den ordinarie beslutsprocessen inom Elmarknadsutveckling. Vi återkommer när dessa förändringar finns på plats i Elmarknadshandboken.

Hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.