Ärende nr 2011:41

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: -

Rubrik: UTILTS-REQUEST

Beskrivning:I UTILTS anvisningarna stycke 3.3 står 'Meddelandet används efter bilateral överenskommelse.' Denna mening borde tas bort, det vill säga UTILTS-REQUEST bör inte enbart hanteras bilateralt utan vara ett krav. Detta för att minska den idag tidskrävande manuella hanteringen kring efterlysning av mätvärden, vilket bör gagna hela branschen.

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Att denna funktion överhuvudtaget inte har implementerats bygger på det ursprungliga beslutet när UTILTS infördes 2009. Branschen enades då om att inte införa UTILTS-request utan en enklare tillämpning (UTILTS light) av den anledningen att det skulle innebära stora och kostsamma systemförändringar för nätägarna. Strukturen på dessa system ser i branschen väldigt olika ut och komplexiteten uppstår när mätdata ligger i olika system och databaser.

Denna fråga har hanterats tidigare som ett ärende inom Elmarknadsutveckling. Efter överväganden beslutades då att inte införa UTILTS-request av samma anledning som gällde när UTILTS infördes. I utredningen hänvisades också till att det inom några år i samband med Nordisk slutkundsmarknad troligen blir helt nya mätvärdesflöden och justeringar i formathanteringen. Därför har Elmarknadsutveckling valt att hänföra större förändringar i UTILTS som nu inte är reglerade i föreskrifter till den Nordiska samordningen för mätvärdeshantering.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.