Ärende nr 2011:43

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: Otydligt

Beskrivning: Z04, ett exempel på en nätägare som inte följer hur det stod i den gamla handboken. Det som man kan läsa ut ur det man får är: Anläggningen är schablonavräknad Nätägaren har timvärden. Nätägaren skickar inte timvärden. Värdena rapporteras 1 g/månad.

De närmaste fallen i den gamla handboken är punkt

3a) på sidan 65 " a. Första valet är att man sänder mätarställningar, och då bör man ange rapporteringsfrekvens till M, månad, mätmetod "ej timmätt och avräkningsmetod schablon. Räkneverkskod: ja." och punkt

3b)" b. Andra valet är att sända timvärden en gång i månaden, då sätts rapporteringsfrekvens till M, månad, mätmetod "timmätt" och avräkningsmetod schablon. Räkneverkskod: ja om även mätarställning skickas, nej om enbart timvärden skickas."

Felet nätägaren gör - gentemot den gamla handboken - är att fylla i mätmetod "timmätt", vilket inte finns som alternativ. Men det står "bör" i gamla handboken och någon motsvarande text finns inte i nya handboken.

Hur ska man följa 6 kap 1§ i mätningsföreskrifterna, där det står "Rapportering av enskilda mätvärden ska omfatta energivärden med den energiupplösning som de har registrerats med i mätpunkten," Nätägaren anger ju i PRODAT Z04 att man har timvärden (mätmetod Z02=timmätt), men ändå skickar man dem inte. Använder nätägaren själv timvärdena för den debitering man själv gör gentemot kunden.

Och om nätägaren gör det och om denne ingår i samma koncern som en elleverantör, och om elleverantören har tillgång till timvärdena, vilket i så fall inte följer 3 kap 17§ i ellagen.

Jag tycker att ni måste vara mycket TYDLIGARE och ställa krav i era texter. Bör är inget krav ord använd SKA, MÅSTE och så vidare.

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Hänvisar till svar av ärende 2011:40 och komplettering har införts i EMHB som publicerades i den nu gällande versionen.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.
Ditt ärende anses härmed avslutat.