Ärende nr 2012:18

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 1

Rubrik: Aperaker

Beskrivning: Aperak ska skickas inom 30 minuter av mottagaren. Och om aperak uteblir eller negativ aperak mottages av avsändaren så ska ju avsändaren kontakta mottagaren och utreda.

Finns det ingen tidsfrist på hur länge avsändaren kan vänta med att ta kontakt. Det skulle vara bra ifall det fanns tidsfrist på att avsändaren ex skulle kontakta mottagaren inom 48 timmar efter att aperak uteblivit eller att negativ aperak mottagits så skulle mottagaren slippa en massa mail och efterlysa och mottagaren skulle slippa att behandla dem.

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

I den nya ändringsföreskriften EIFS 2012:2, giltig från och med 2012.10.01, har just detta förtydligats. I 1 kap 1§ står det nu att saknad kvitten ska eftersökas inom 3 vardagar. Självklart gäller grundregeln fortfarande att kvittens ska skickas inom 30 minuter från att meddelande mottas, det vill säga APERAK ska alltid skickas så egentligen ska avsändaren inte behöva eftersöka kvittenser utan det här nya tillägget ska ses som en undantagshantering.

Mer om kommunikation och kvittenshantering finns beskrivet i Elmarknadshandboken kapitel 10. Vi kommer att se över beskrivningen i Elmarknadshandboken så att detta tydligare.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.