Ärende nr 2012:20

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0,16

Rubrik: Förtydligande om förväntad mätvärdestyp

Beskrivning: Jag tittade på ärende nr 2011:40 och önskar ett förtydligande. Jag skulle vilja få klarlagt hur en leverantör ska utröna vilken typ av mätvärden de kommer att få (timvärden eller meddelanden med mätarställningar), baserat på det PRODAT som tagits emot.

Vi tar emot ett antal meddelanden där olika nätägare har olika avsikter med informationen i meddelandet trots att meddelandena i allt väsentligt har samma innehåll. Framförallt gäller det kombinationen av värdet Z02 i fältet mätmetod och värdet 802 i fältet tidslängd. Vi tar emot tusentals meddelanden med den här kombinationen från ett 20 tal olika nätägare. I 5% av fallen har nätägaren för avsikt att kommunicera rapportering av timvärden och i resterande fall skickas månadsvärden

Vi har valt att utröna mätvärdestyp genom att beakta värdet i fältet tidslängd eftersom det i de allra flesta fall ger oss rätt mätvärdestyp (dock med speciell hantering av räknevärkskod 901 och timavräknade mätpunkter).

Sammanfattningsvis:

Kan leverantören enbart utgå från värdet i fältet tidslängd för att utröna vilken typ av mätvärden de kommer att få (timvärden eller meddelanden med mätarställningar) med undantag av räkneverkskod 901?

Om inte hur ska kombinationen av värdet Z02 i fältet mätmetod och värdet 802

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

I PRODAT meddelandet skickar elnätsföretaget information om hur man kommer att rapportera mätvärden för anläggningen. Det inkluderar Mätmetod (timme/månad), Tidslängd (timme/månad), Rapporteringsfrekvens (dagligen/månadsvis) och Avräkningsmetod (timme/schablon). Mätmetod och Tidslängd talar om vilken upplösning värdena kommer ha, det vill säga om man kommer skicka timvärden eller mätarställningar och månadsvolym. Dessa två uppgifter ska överensstämma med varandra, anger man mätmetod månad ska alltså tidslängden också vara månad. Rapporteringsfrekvensen talar om hur ofta UTILTS E66 kommer skickas och Avräkningsmetoden hur anläggning kommer avräknas. För att se vilka kombination som kan förkomma se tabellen i svaret på ärende 2011:40.

När den nya varianten av schablonavräkning införs (timvis schablonavräkning enligt den remissade föreskriften) kommer Elmarknadshandboken att uppdateras kring vilka kombinationer som tillåts och hur de ska användas och tolkas.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.