Ärende nr 2012:22

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Fråga angående frånkoppling/hävning

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar:?

Beskrivning: Hej! Ett av våra elhandelsföretag har en kund som de har begärt frånkopplad för mer än två år sedan. Frånkopplingen är genomförd sedan lika länge.

Kunden har inte betalat, och det finns enligt uppgift inga tillgångar att hämta.

Nu vill elhandelsföretaget häva avtalet, men fastnar lite grand på skrivningen i EMHB i 1.4, det vill säga, "Elhandelsföretaget kan vid denna tidpunkt välja att häva avtalet eller att kvarstå i avtalsförhållandet och hos elnätsföretaget begära frånkoppling. Detta innebär att elhandelsföretaget inte kan vidta båda åtgärderna i ett och samma ärende."

Vad innebär skrivningen "i ett och samma ärende"? Betyder det att man inte kan frånkoppla och häva kunden i samma meddelande? Det är ju i så fall rätt självklart eftersom du inte kan frånkoppla via meddelande alls. Eller betyder det att du på samma obetalda fakturor inte får vidta båda åtgärderna?

Hur gör man i så fall i ett sånt här fall? Måste man tillkoppla, skicka ny faktura, invänta nytt förfallodatum och sen häva, eller kan de skicka sin hävning direkt trots att de själva har initierat frånkopplingen?

Tacksam för svar, och det kanske borde förtydligas i EMHB, för jag tycker inte att det är självklart.

// Fia

Beslut:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Det som gäller vid väsentligt avtalsbrott från kunden och elhandelsföretagets rätt att häva avtalet är reglerat i ellagen. Texten i handboken är lite otydlig och kommer att uppdateras enligt nedan:

I en situation när elhandelsföretaget har rätt att avbryta leveransen på grund av väsentligt avtalsbrott från kunden så ska elhandelsföretaget enligt ellagen (11 kap) upplysa kunden om att frånkoppling kan ske om inte avtalsbrottet regleras. Det innebär bland annat att konsumenten måste delges information om att frånkoppling kan ske samt att ett meddelande ska skickas till socialnämnden. Är fordran tvistig eller om kunden reglerar avtalsbrottet får inte frånkoppling ske. Om kunden trots detta inte reglerar sitt avtalsbrott så kan elhandelsföretaget välja att antingen:

- begära frånkoppling av anläggningen och kvarstå i avtalsförhållandet eller

- häva avtalet och avsluta avtalsförhållandet.

Som elhandelsföretag måste man alltså välja en av ovanstående metoder för varje väsentliga avtalsbrott, man kan alltså inte först frånkoppla och sedan häva.

Om elhandelsföretaget väljer att frånkoppla anläggningen så kvarstår avtalsförhållandet och elhandelsföretaget är enligt ellagen leveransskyldigt tills kunden flyttar eller annat elhandelsföretag övertar leveransen. Om elhandelsföretaget väljer att häva avtalet så avbryts avtalsförhållandet och om elanvändaren inte aktivt väljer ett nytt elhandelsföretag ska elnätsföretaget tilldela leveransen till anvisningsleverantören.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.