Ärende nr 2012:23

Ärende: Strukturförändring

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: -

Rubrik: Annan tidpunkt än dygnsskifte för Z10 och Z06 när timmätning under eller lika med 63A införs

Beskrivning: I och med de förändringar som träder i kraft 1/10-2012 och det faktum att vi då kommer att få flera anläggningar som timmäts är det viktigt att strukturdataförändringar kan rapporteras korrekt det vill säga på den timme de faktiskt inträffar och ej per dygnsskifte.

(Korrekt tidsstämpling i Z06 och Z10). Detta blir extra viktigt då vi nu kommer att leverera både mätarställningar och timvärden vilket kommer att synliggöra differenser.

Branschen behöver se över och ha en uttalad standard för hantering av tidsstämpling. Detta för att vi ska:

*Undvika att förvirra kunder

*Slippa manuell hantering

* Korrekt avräkning & fakturering (blir problem vid ändring av mät- och avräkningsmetod) 

Se även ärende 2012:12 som tangerar detta.

Svar: Som det är idag kan inte marknadens processer (till exempel kring avtal, byte av elhandelsföretag och avräkning) hantera delar av dygn och därför behöver informationen anpassas till det. 

Anpassning görs i prodat genom att klockslaget i giltighetsdatum sätts till 00:00 när meddelanden som skickas.

När det gäller mätarbyten så skall mätarbyte registreras med verkligt bytes datum och närmaste heltimme men när mätarbyte sker i samband med en annan händelse så skall mätarbytet även registreras till 00:00 för dygnet när bytet behövs göras.

Generella regler vid mätarbyte:

  •  Ändra från/till samma upplösning: flytta registreringstidpunkt till början av dygnet
  • Ändra från lägre till högre upplösning: flytta registreringstidpunkt till början av dygnet
  • Ändra från högre till lägre upplösning: flytta registreringstidpunkt till slutet av dygnet

 Om förbrukning uppmätts med upplösning timme för en dag; ska hanteras som timmätt hela dygnet.

Om förbrukning uppmätts med upplösning tidstariff (2 aktiva verk), ska hanteras som tidstariff hela dygnet

Om det är möjligt så bör mätarbyte undvikas att göras i samband med byte av elhandels-företag för att man inte ska flytta kraften mellan två elhandelsföretag.

Det finns inget i framtida regelverk som tyder på att de processer som hanteras per dygn kommer att ändras. (Separat svar kommer gällande 2012:12).

Vi kommer även se till att Elmarknadshandboken uppdateras i kapitel 6.2.1 med dessa exempel.