Ärende nr 2012:25

Ärende: Avräkning

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 1

Rubrik: E31, aggregerade serier och E66

Beskrivning:
Jag arbetar hos en elhandlare och kontrollerar summan av alla volymer på de E66 och volymen på de E31 som kommer till oss (Roll LEV) och är mycket förvånad över hur detta hanteras ute hos olika elnätsföretag. (kontrollerar både timvärden och slutliga andelstal)

E31 skickas till SVK, Leverantör och Balansansvarig. Vi får skicka mail rätt så flitigt då det är "diffar" mellan E31 och summan av E66 och även att vi som leverantör helt saknar E31.

Ofta finns avslutade anläggningar kvar i de balansserier som kommer till oss och vi får be ätt vi får nya E31:or.

Jag upplever att i många fall så skickas E31 endast om till BAL, SVK eller LEV. Dessa tre borde enligt min mening ALLTID följa varann. Borde alltid skickas till alla tre samtidigt.

Har även upptäckt att någon "rattar" på värden hos elnätsföretaget och att det inte automatiskt kommer ny E31 för nätet.

Den här frågan borde lyftas upp mer i Elmarknadshandboken.

Beslut:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vi tolkar din fråga som tre delfrågor.

1. Det kan i vissa fall var helt rätt att volymen i mottagna E66 inte stämmer 100% överens med volymen i E31. Detta kan bero på t ex rättningar i stängd avräkningsperiod som hanteras ekonomiskt utanför balansavräkningen.

2. Om antalet anläggningar i balansserier inte stämmer överens med det antal anläggningar ni förväntar er i balansserien bör detta kontrolleras med hjälp av AI-lista.

3. Det är helt korrekt att omsändning efter korrigering av ett mätvärden ska ske till samtliga berörda parter, det vill säga alla som tidigare tagit emot det ursprungliga rapporteringen. I Elmarknadshandboken finns detta beskrivet under kapitel 7.

Vi har sett över beskrivningarna i Elmarknadshandboken kring dina frågor och anser att dessa täcker vad som gäller enligt regelverket. Om du efter påtalande till berörd nätägare ändå inte får gehör för att omsändningar inte görs korrekt finns möjligheten att lyfta frågan till berörd myndighet som i det här fallet är Energimarknadsinspektionen.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.