Ärende nr 2012:27

Ärende: Timmätning

Rubrik: Begäran om timmätning via en PRODAT Z03L/LK eller via en Z09F

Beskrivning:
Hej!
När begäran om timmätning inkommer via en PRODAT Z03L/LK eller via en Z09F ska då de tre månaderna nätbolaget har på sig börja räknas från det datum PRODAT inkommer eller från det datum avtalet börjar gälla?

Om man läser de föreslagna mätföreskrifterna ser det ut att vara när PRODAT inkommer som gäller.

Men kravet på timmätning finns ju inte förrän det nya avtalet börjar gälla?

Om vi då tänker oss att en kund tecknar avtal 12 månader i förväg är det då rimligt att slå om till timmätning för nuvarande kund och leverantör direkt?

Nedan följer utdrag ur diverse dokument angående detta ämne.

Ur Minnesanteckningar ETG möte 29/5

· Z09F innehåller önskat framtida datum för ändring av mätmetod till tim (enligt avtalet med kunden), detta kan komma att ändras i enlighet med reglerna (nätägaren har tre månader på sig). Datumet kan även bli tidigare om nätägaren då redan har timvärden och väljer att skicka dem innan kravet finns.

Z09F och Z09G får inte innehålla retroaktiv tidpunkt, önskat datum för ändringen får vara dagens datum eller senare.

Ur Föreslagna Mätföreskrifter
10 kap
7 §

En ny paragraf införs enligt vilken nätkoncessionshavaren meddelar befintlig elleverantör med anledning av anmälan om ändring av mätmetod. Nätkoncessionshavaren ska inom tre månader efter mottagande av fullständig anmälan enligt 9 kap 4 § meddela elleverantören förutom EDIEL-id, områdesid och anläggningsid även mätmetod (tim eller månad), avräkningsmetod och ändringstidpunkt för byte av mätmetod. EI gör bedömningen att tre månader är en rimlig tid för att genomföra en ändring av mätmetod

Ur Propositionen
Regeringen bedömer att en övergång till timmätning i normalfallet bör kunna ske inom tre månader från det att elhandelsföretaget anmält att kunden ingått ett avtal som förutsätter timmätning.

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Enligt föreskriften ska ändringen av mätmetod till timmätning genomföras inom 3 månader från det att elnätsföretaget tagit emot anmälan från elhandelsföretaget. I regleringen har man inte tagit höjd för de fall där önskat startdatum för rapportering av timvärden är längre fram än tre månader.

I Elmarknadshandboken kapitel 4.1.4 har vi beskrivit hur man gör då leveransstart eller begärd start av timmätning är längre fram i tiden än 3 månader. Då begärt startdatum för timmätning i elhandlarens anmälan, antingen vid leverantörsbyte, inflytt eller under pågående leverans, är längre fram i tiden än 3 månader från att anmälan görs ska elnätsföretaget rapportera timvärden senast från och med det begärda startdatumet.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.