Ärende nr 2012:30

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0,5

Rubrik: Utlämning av kunds uppgifter till nytt ombud!

Beskrivning:
Hej!
Får ganska många förfrågningar från ombud vad gäller våra kunders

- AnläggningsID?

- Anläggningsadress?

- Årsförbrukning?

- Avtalsform?

- kWh-pris / Påslag??

- El-cert?

- Bindningstid?

- Uppsägningstid?

Vad har vi för krav som ombud att lämna ut?

Beslut:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Fullmaktshantering är sammanfattad i Elmarknadshandboken kap 1.2.2.

Generellt kan man säga att man har skyldighet att lämna ut de uppgifter som elanvändaren själv ska ha tillgång till/kunskap om såvida fullmakten är korrekt. Därför ska fullmakten hanteras på samma sätt som om elanvändaren själv ställer frågan.

Viktigt är att:

en fullmakt kan vara både skriftlig eller muntlig
det tydligt framgår av fullmakten att den som åberopar fullmakten har rätt att hämta uppgifter om elanvändaren och dennes anläggning/avtal och i vilket syfte (vanligast för att genomföra leverantörsbyte)
det framgår av fullmakten vilken elanvändare (personnr/organisationsnummer och namn) som man utför förfrågan för. Är elanvändaren inte samma som den som har tecknat elnätsavtalet/elhandelsavtalet så ska fullmakten avvisas
giltighetstid framgår på fullmakten (hur länge fullmakten är giltig). Har giltighetstiden gått ut så ska fullmakten avvisas OBS! felaktigt, se rättelse nedan
det framgår vilka uppgifter som man enligt fullmakten har rätt att begära.

Om man i fullmakten kräver ut personuppgifter om elanvändaren så gäller PUL (personuppgiftslagen) och då ska fullmakten vara undertecknad av aktuell elanvändare för att vara giltig.

Om en elanvändare anser att elhandelsföretaget åberopat en fullmakt som elanvändaren inte anser sig ha lämnat, är det en fråga mellan elanvändaren och det elhandelsföretag som åberopat fullmakten.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.

Rättelse:
I beslutet i ärendet finns en punktlista där det bland annat anges att det är viktigt att "giltighetstid framgår på fullmakten (hur länge fullmakten är giltig). Har giltighetstiden gått ut så ska fullmakten avvisas". Dessvärre är detta felaktigt. Juridiskt sett finns inga krav på att en fullmakt ska ha en giltighetstid angiven. Aktörer kan således inte kräva att giltighetstid ska framgå på en fullmakt. Finns inget slutdatum angivet gäller den tillsvidare. Naturligtvis gäller däremot att om en giltighetstid är angiven så ska det kontrolleras att denna inte gått ut.

Av Elmarknadshandboken har hela tiden korrekt information framgått, dvs. att en fullmakt vars giltighet inte är begränsad i tiden gäller tillsvidare eller tills den återkallas av fullmaktsgivaren.