Ärende nr 2012:32

Ärende: Strukturförändring

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 8

Rubrik: AI-lista

Beskrivning:
Förbättring av AI-listan. I och med utvecklingen av elmarknaden (el lag, förordning, föreskrift) så behöver anpassningar för AI-listan göras för att hänga med i utvecklingen. Leverantörsbyten är ett bra exempel. Där har vi gått från leveransstart den 1:a i månaden till vilken dag som helst i månaden. Det vore då bra att anpassa anvisningarna för AI-listan att man förutom som idag tittar på en specifik dag även har utrymme att kunna ange en utsökningsperiod (from dag/tom dag) som är längre än 1 dag t. ex. en kalendermånad och på det viset fånga en elleverantörs alla leveranser som startar någon av dessa dagar i utsökningsperioden. På det viset skulle även leverantörsbyten med kundskiften fångas som inte är per den första i månaden. Detta skulle medföra att nätägare och elleverantör får bättre information och färre diffar att manuellt kontrollera och stämma av med varandra. Dessutom komplettera med två nya detaljkolumner där from dag och tom dag redovisas per anläggning. Definitionen skulle då kunna vara att om leverantören har leveransstart innan utsökningsperioden så skrivs from dagen ut utifrån utsökningsperiodens from dag. Alternativt skrivs t. ex. 1900-01-01 ut om man vill kunna skilja ut de leveranser som leverantören hade redan innan utsökningsperiodens from dag och de som startar den första dagen i utsökningsperioden. Om leverantören har leveransen även efter utsökningsperioden så skrivs tom dagen ut utifrån utsökningsperiodens tom dag. Alternativt skrivs t. ex. 9999-12-31 ut om man vill kunna skilja ut de leveranser som leverantören har kvar även efter utsökningsperiodens tom dag och de som avslutas den sista dagen i utsökningsperioden. Om leveransen har startat eller upphört under utsökningsperioden skrivs den reella from och tom dagen ut för anläggningen.

Sammanfattning:
Utöka till att ange en utsökningsperiod med from dag och tom dag t.ex. hel kalendermånad. Istället för som idag endast en specifik dag.

Även lägga ut from dag och tom dag i detaljresultatet per anläggning i listan så man kan se den individuella perioden per anläggning. Med denna utökade information så får man mer svar direkt i listan och förhoppningsvis krävs mindre manuell avstämning mellan nätägare och elleverantör.

Ärendet skickas in efter avstämning och samråd med Ediels teknikgrupp (ETG).

Svar:

Ärenden 2012:32 skickades ut på remiss då föreslagen anpassning av AI-listan innebär systemförändring. Alternativen var "Inte göra någon förändring". Dagens format och innehåll i AI-listan får fortsätta gälla (Alt. A) alternativt "Uppdatera AI-listan enligt förslag och innehåll i bifogat dokument" (Alt. B). Av de inkomna svaren, 10 % på alternativ A medan 90 % alternativ B, blev slutsatsen att majoriteten av branschens aktörer är överens om att en anpassning av AI-listan ska göras enligt bifogat förslag. Därmed fattades beslutet att förändringen ska implementeras och att den gäller från 2014-04-01. För mer information, se SVENSKA EDIEL ANVISNINGAR för teknisk implementering av AI-listan version 14A.