Ärende nr 2012:35

Ärende: Timmätning
Rubrik: Bekräftelse till kunden i samband med att timmätningen går i kraft

Beskrivning: Hej,
Jag ansvarar för en grupp på Skellefteå Kraft affärsområde Marknad som hanterar våra elkunders elavtal. Vi diskuterar internt vår hantering av beställningarna och bekräftelse av timmätning som kunderna från och med 1 oktober kan välja.

Hur har ni tolkat regelverket kring bekräftelser? När kunden tecknar ett avtal som kräver timmätning så skickar vi en bekräftelse vad de valt men krävs det också av oss att vi när timmätningen går i kraft (inom 3 månader) ska meddela kunderna att NU kommer det att börja gälla. Åligger det inget på elnätsbolaget att meddela när timmätning går i kraft?

Jag ser dessvärre att den manuella hanteringen bara ökar vid regeländringar och så vidare.

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar: 

Det finns ingen reglering i frågan om vem som ska meddela elanvändaren om att dennes anläggning är timmätt om ändringen genomförs på grund av att kunden valt ett timbaserat elprisavtal. 

Om en anläggning går från månadsmätt till timmätt (eller vice versa) på grund av en förändring i huvudsäkring så blir kunden informerad om detta från sitt elnätsföretag genom hantering via för och färdiganmälan. Detta ärende startar på elnätsföretaget och slutar på elnätsföretaget. Elhandelsföretaget får information om ändrad mät/avräkningsmetod via EDIEL. 

Om en anläggning går från månadsmätt till timmätt (eller vice versa) på grund av en förändring i elprisavtalet så bör kunden bli informerad om detta från sitt elhandelsföretag då ärendet startar och slutar hos elhandelsföretaget. Kundens förutsättningar i avtalet med elnätsföretaget behöver inte förändras på grund av att anläggningen timmäts. 

Elnätsföretaget bekräftar till elhandelsföretaget från vilket datum timmätning börjar gälla och det är väldigt kundvänligt att bekräfta till kund när ingånget avtal börjar gälla och den som äger det avtalsförhållandet är elhandelsföretaget. 

Elmarknadshandboken ska uppdateras med beskrivning om att elhandelsföretaget ska bekräfta ingånget avtal (enligt ellag) (oavsett mätmetod) och vad som gäller fram till timmätning är möjlig och bör bekräfta till elanvändaren när avtalet börjar gälla baserat på timmätning (när elnätsföretaget bekräftat datum). 

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.