Ärende nr 2012:37

Ärende: Mätvärdeshantering
Rubrik: Dokumentationskrav fastställande avslagen/nerplockad mätare?
Frekvens: Varje dag
Antal timmar: -
Beskrivning:
I samband med EIFS 2012:2 förtydligades till viss mån att repetering av senaste mätarställning är acceptabelt så "nätägaren är säker":

"Om nätkoncessionshavaren inför föreskriven rapporteringstidpunkt har kontrollerat och dokumenterat att en mätarställning inte kan registreras på grund av att elanläggningen och elmätaren är frånkopplade, ska nätkoncessionshavaren i stället rapportera senast kända mätarställning till elleverantören."

Tidigare har rekommendation funnits i Elmarknadshandboken 6.2.2.

För att praktiskt utföra detta och för att få mer harmoniserad hantering på elmarknaden så skulle vi behöva mer detaljerade beskrivningar kring hur kontroll och dokumentation ska gå till. Dvs:

1. Telefonsamtal med kund? I så fall, behöver detta omvalideras efter kundflytt eller en viss tidsperiod?

2. Fältbesök som fastslår att huvudströmbrytare är avslagen? Återigen, behövs revalidering efter att mätaren kopplar upp igen eller kan detta ligga kvar för alltid eller en viss period? En risk med en fast "flagga" på en anläggning är att till exempel ett blixtnedslag eller diverse mätarproblem kan gömma sig bakom "avslagen-klassningen".

3. Signal från mätare om att den tappat spänning?

Konsekvensen av kvalitetsbrist i fastställande behandlas i ärende 2012:08.

Utöver fallen sommarstugor och frånkoppling där inte en fas lämnas spänningssatt för mätaren så vill jag även lyfta upp frågan kring om fastighetsrenoveringar kan lyftas in i denna kategori. Dvs, om ett stambyte exempelvis pågår och mätare plockas ner, men där nät- och elhandelsavtal fortfarande behålls som aktiva - hur ska mätvärdesrapportering hanteras? I och med att nätägare "vet om" att mätare tagits ner vid ett visst tillfälle (signalerat från mätarna då de tappat spänning) så sker ingen förbrukning på anläggningarna. Det är då olyckligt för kund om vissa väljer att prel.fakturera om detta upplevs som synnerliga skäl för det... Totalt har vi på Fortum Distribution ca 500 anläggningar där det fastslagits att renovering eller arbete i fastigheterna pågår vilket gör detta till en relativt stor problemkategori för oss.

Avslutningsvis vill jag fråga om hanteringen som beskrivs i EIFS 2012:2 kap 6 §7 även kan appliceras för dygns/timavräknade anläggningar? Om nej (baserat på placeringen i föreskriften) - varför? Problemen finns även där... :)

Svar: Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vi uppfattar att ärendet innehåller tre frågor.

Fråga 1. Detaljerad beskrivning kring hur kontroll och dokumentation ska gå till

I Elmarknadshandboken (version 13A) beskrivs vad som behöver göras när en anläggning är tillfälligt frånkopplad. I de fall anläggningen är konstaterad tillfälligt frånkopplad, av elnätsföretaget alternativt elanvändaren, kan man repetera senast kända mätvärde samt dess statusmärkning. Detta utförs även om perioden sträcker sig över flera månadsskiften. Syftet med att kunna repetera mätvärden är endast till för att hantera tillfälligt frånkopplade anläggningar, till exempel sommarstugor där mätaren stängs av under vintertid. Det är alltså inte tillåtet att använda som en metod för att ersätta värden som saknas av andra orsaker.

För att få tillämpa rutinen beskriven kring tillfälligt frånkopplad anläggning (se avsnitt 6.2.2) måste elnätsföretaget konstatera att anläggningen är frånkopplad och därmed har status inaktiv. Hur detta verifieras beskrivs inte detalj i Elmarknadshandboken utan det är upp till varje Elnätsföretag att sätta upp en intern rutin kring detta, till exempel med hjälp av fältpersonal eller kund.

Fråga 2. Störningar i kommunikation med mätaren

Tillfälliga störningar i kommunikationen med mätaren ska inte ses som en tillfälligt frånkopplad anläggning, i dessa fall ska ordinarie rutiner kring rapportering av mätvärden följas. I det exempel som tas upp i din fråga om att en störningssignal från mätaren tas emot under renoveringar är inte att anses som en tillfällig frånkoppling utan att verifieras som en tillfällig frånkoppling enligt er rutin.

Fråga 3. Gällande EIFS 2012:2

Kap 6 §7 i EIFS 2012:2 gäller för schablonavräknade uttagspunkter, det vill säga både månadsmätta och timmätta konsumtionsanläggningar som schablonavräknas. Det är den rutin som sedan tidigare beskrivits i Elmarknadshandboken som nu lagts in i föreskriften. För timmätta dygnsvis timavräknade uttagspunkter gäller andra regler enligt föreskriften än för schablonavräknade uttagspunkter för hur saknade värden ska/får ersättas, se t ex kap 6 § 5. Detta finns även beskrivet i kapitel 6 och 7 i Elmarknadshandboken.