Ärende nr 2012:38

Ärende:

Mätvärdeshantering

Frekvens:

Varje dag

Antal timmar:

0

Rubrik:

Tidsintervall 901 i Z04

Beskrivning:

Problemställning:

Vi är idag ett schablonavräknat timätt nätområde. Dvs i våra system schablon-J och tim-J. Från 1 oktober skickar vi Z04 med tidsintervallen 101. Vi får nu kritik från flera elhandlare att vi har fel tidsintervall i prodat-meddelandet. I deras system genererar det upplägg av två mätpunkter. De vill att det ska stå 901. Önskar veta vad som gäller idag? Kan det vara så att elhandlarna redan lagt in i sina system vad som ska gälla från 1 april 2013?

Beslut

Vi har vänt frågeställningen in och ut en gång till och kompletterar tidigare svar med nedan:

 Er kombination av mätmetod/avräkningsmetod och räkneverkskod är inte fel idag, men kommer att vara fel från 2013-04-01 baserat på mätningsföreskriften EIFS 2012:2 och nedan paragrafer som träder i kraft 2013-04-01:

2kap 3§

Nätkoncessionshavaren ska i en timmätt schablonavräknad uttagspunkt registrera mätvärden vid varje timskifte.

4 kap 1§

Nätkoncessionshavaren ska varje månad beräkna samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade uttagspunkter genom att summera enskilda timmätvärden, med bibehållen energiupplösning, som ska schablonavräknas inom ett schablonberäkningsområde.

4 kap 5 §

Nätkoncessionshavaren ska beräkna samlade timmätvärden för uttagspunkter enligt 1§ andra stycket enligt följande:

– för varje elleverantör, ett samlat mätvärde per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören levererar energi till elanvändare,

– för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning och

– för varje balansansvarig, ett samlat mätvärde för det totala balansansvaret för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning.

Samlade timmätvärden för förbrukning ska registreras med negativt tecken.

7kap 10§

Nätkoncessionshavaren ska senast femte vardagen efter leveransmånaden rapportera samlade timmätvärden för timmätta schablonavräknade uttagspunkter till:

– elleverantören, avseende ett samlat timmätvärde per balansansvarig för de uttagspunkter där elleverantören är leveransskyldig

– balansansvarig, avseende ett samlat timmätvärde per elleverantör för de uttagspunkter där den balansansvarige har balansansvar för förbrukning

Och

– den systemansvariga myndigheten, avseende det samlade energiflödet för den balansansvariges totala balansansvar för förbrukning.

 För timmätta schablonavräknade uttagspunkter som ingår i den månadsvisa timavräkningen ska timvärden samlas in och rapporteras och räkneverkskod 901 användas som svar i PRODAT.

 Ni har två val efter 2013-04-01:

1. Fortsätta ha kombinationen timmätt/schablonavräknad som svar i PRODAT

 Ni måste då ändra räkneverkskod till 901, månadsvis timavräkna anläggningarna och rapportera mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna (Fall B nedan), eller

2.  Byta mätmetod till månadsmätt (månadsmätt/schablonavräknad) som svar i PRODAT

Ni kan fortsätta timmäta anläggningarna och rapportera endast mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt energivolym mellan mätarställningarna, men då MÅSTE ni ändra mätmetod till ”månadsmätt” (Fall A nedan)

Nedan text kommer att läggas ut under Nyheter på elmarknadsutveckling
samt uppdateras i handboken till nästa version.

Möjliga rapporteringsalternativ för enskilda mätvärden från 2013-04-01

 I PRODAT- meddelandet meddelar elnätsföretaget hur rapportering av mätvärden kommer att ske. Elnätsföretaget talar om hur anläggningen kommer avräknas, vilken tidslängd mätvärden kommer att ha, om mätarställning kommer skickas och hur ofta mätvärden kommer att rapporteras.

I tabellen och texten nedan beskrivs de olika kombinationerna, vilka uppgifter som ska anges i PRODAT samt när UTILTS ska skickas och vad de ska innehålla.

Beskrivning anläggning

Fall

Avräknings- metod i PRODAT

Mät- metod i PRODAT

Rapporterings- frekvens i PRODAT

Räkneverks- kod i PRODAT

Mätarställning rapporteras i UTILTS

Timvärden rapporteras i UTILTS

Månadsmätt schablonavräknad

A

S

Månad

M

Aktuell kod

Ja

Nej

Timmätt schablonavräknad

(månadsvis timavräkning)

B

S

Timme

D/M

901

Ja

Ja

C

S

Timme

D/M

901

Ja

Ja

Timmätt Dygnsavräknad

D

T

Timme

D

Nej

Nej

Ja

E

T

Timme

D

901

Ja

Ja

 

     

Månadsmätt – månadsvis schablonavräknad

  • Fall A: Elnätsföretaget månadsmäter och schablonavräknar anläggningen månadsvis.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställning vid leveransperiods början och slut samt energivolym mellan mätarställningarna.
Rapporteringsfrekvens: Månad
Avräkningsmetod: Månadsvis schablonavräkning
Räkneverkskod i PRODAT: Aktuell kod (ex 101 för ett verk, enkeltariff)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

Denna kombination ska även användas om elnätsföretaget valt att timmäta anläggningen och att endast rapportera mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt energivolym mellan mätarställningarna.

(för anläggningar med huvudsäkring 63A eller mindre)

 Timmätt – månadsvis schablonavräknad

  • Fall B: Elnätsföretaget har valt att timmäta och schablonavräknar anläggningen månadsvis.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.
Rapporteringsfrekvens: Dag eller månad
Avräkningsmetod: Månadsvis timavräkning samt månadsvis schablonavräkning
Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

  •  Fall C: Elhandelsföretaget har anmält till elnätsföretaget att anläggningen har ett elprisavtal som kräver timmätning.

Elnätsföretaget timmäter och har valt att månadsvis schablonavräkna anläggningen.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.

Rapporteringsfrekvens: Dag eller månad

Avräkningsmetod: Månadsvis timavräkning samt månadsvis schablonavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

Timmätt – dygnsvis timavräknad

  • Fall D: Elnätsföretaget timmäter och timavräknar anläggningen dygnsvis men har ett mätsystem som inte möjliggör att mätarställningar kan rapporteras. Elnätsföretaget rapporterar förbrukning per timme.

Rapporteringsfrekvens: Dag

Avräkningsmetod: Dygnsvis timavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: -

Ingår i förbrukningsprofil: Nej

Denna kombination kan även användas för de anläggningar där elhandelsföretaget anmält att elprisavtalet kräver timmätning.

  •  Fall E: Elnätsföretaget timmäter och timavräknar anläggningen dygnsvis och har ett mätsystem som möjliggör att mätarställningar rapporteras.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiods början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.

Rapporteringsfrekvens: Dag

Avräkningsmetod: Daglig timavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)

Ingår i förbrukningsprofil: Nej

Denna kombination kan även användas för de anläggningar där elhandelsföretaget anmält att elprisavtalet kräver timmätning.