Ärende nr 2013:01

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Typning av serier Produktkod

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 1

Beskrivning: Det skulle vara bra att få in typning av serier i Prodat

Problemet är idag att produktioner inte särskiljs från vilken typ i svaren och mottagaren kan inte verifiera att det är korrekt i z04 har blivit besvarad.

Ett annat problem är att leverantören inte kan verifiera vilket aggregat produktionen kommer att avräknas på.

Det borde framgå i prodat vilken typ av produktion serie anläggningen är.

Nu när microproduktioner börjar bli aktuellt så blir det mer och mer osäkerhet att kunderna inte blandar bort serierna.

Mitt förslag är att alla SvK aggregat skall speglas i prodat svaret.

I nuläget används följande produktkoder

Produktkod, fält 242 Elmarknaden:

1010 Utmatning, aktiv
2055 Utmatning, aktiv
1102 Utmatning, reaktiv
1009 Inmatning, aktiv
1101 Inmatning, reaktiv

Naturgasmarknaden:

6109 Slutliga mätvärden dygnsavläst inmatnings-/uttagspunkt
6113 Avläst uttagspunkt, månad/år

Det borde spegla svks aggregat för vilken produkt serien tillhör.

Förslagsvis använda SvKs TimeSeriesProductCode

Timmkoder

L403
L633
L634
L635
L636
L637
L638
L639
L640
L641
L642

Schablonkoder

L917

Svar:

Ärenden 2013:01 skickades ut på remiss då föreslagen anpassning av produktkoder innebär systemförändring. Alternativen var Inte göra någon förändring (Alt. A); Byta koderna i fältet Produktkod i PRODAT så att de avspeglar avräkningen (Alt. B) alternativt Införa ett nytt fält i PRODAT för anläggningens beskaffenhet (Alt. C). Slutsatsen av de inkomna svaren, 15 % alt A, 80 % alt B och 5 % alt C, är att merparten av branschens aktörer är överens om att en förändring av produktkoder bör göras så att de avspeglar de koderna som rapporteras i de summerade serierna i avräkningen.

Baserat på ovan underlag samt Verkställighetsgruppens rekommendation fattades beslutet att förändringen ska genomföras. Mer information om produktkoder finns på Ediel.se

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.