Ärende nr 2013:02

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Balansbyten

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 1

Beskrivning: Det finns ett problem vid balansbyten som inte regelverket fult ut täcker.

Problemet är när en anvisad leverantör byter balansansvarig. Problemet uppstår också vid flyttningar under perioden.

Ett balansbyte skall meddelas 1 månad innan exempelvis 1/4 skall vara nätbolaget tillhanda den 1/3

Perioden mellan 1/3 och 1/4 Under den här perioden så skall alla anvisningar ske till den gamla balansansvarige. med andra ord så får leverantören en Z04A på den gamla balansansvarige "helt korrekt".

Det saknas dock möjlighet för leverantören att skapa en Z09B med startdatum 1/4 på den nya balansansvarige underperioden. skapar leverantören en sådan skall den avvisas på grund av för sent inkommet "1 månadsregeln".

Förslag

Undantag från 1 månadsregeln vid balansbyte. Om en kund flyttar månad innan så skall Z09B ej avvisas.

Det här sker sällan men när det sker blir det trassligt både ur meddelande synpunkt och avräkningssynpunkt då det kommer att bli 2 balansansvariga på den leverantören under April perioden.

Beslut

Nätägaren ska enligt gällande regelverk svara med negativ aperak på Z09B som inkommer senare än en månad innan genomförandet av balansansvarsbytet. Det beskrivna problemet innefattar alla tillkommande leveranser som sker under månaden innan balansansvarsbytet träder ikraft. Bilateral överenskommelse bör skapas mellan elhandelsföretaget och elnätsföretaget för att godkänna inkommande Z09B efter sista dag för anmälan om balansansvarsbyte. Det ligger i alla inblandade parters intresse att balansansvaret är rätt.

Ärendet kommer att remissas med förslag på valideringsförändring av Z09B som innebär en automatisering av processen istället för bilaterala överenskommelser.