Ärende nr 2013:03

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Kontrollera först anläggnings-id sen nätområdes-id

Ärendebeskrivning: Vid rapportering av t.ex. ett leverantörsbytesmeddelande ska såväl anläggnings-id som nätområdes-id anges. Vid fel kan ena eller bägge uppgifterna vara fel, eller kombinationen av uppgifterna; det vill säga nätområde är korrekt, anläggnings-id är känt, men anläggningen finns i ett annat nätområde än det som angivits. Felet kan inträffa såväl i PRODAT Z01 och Z03 som i Z08 eller Z09.

Vid rapportering av negativa APERAK ska man ange vad som var fel. I fallet med att såväl nätområdes-id som anläggnings-id är korrekta, men inte kombinationen, får idag – i enlighet med PRODAT-APERAK-anvisningen – avsändaren enbart informationen "Anläggningen kan inte identifieras". Förslaget är härmed att förbättra felinformationen. Rutinen hos nätägaren bör vara enligt följande:

1) Först kontrolleras anläggnings-id, om fel skickas (som idag) felmeddelandet "Felaktigt Anläggningsid 123456"

2a) Om anläggnings-id finns hos mottagaren, kontrolleras nätområde, om kombinationen är felaktig skickas felmeddelandet "Felaktigt Nätområdesid ABC, angiven anläggning tillhör DEF"

2b) Om anläggnings-id inte kunde identifieras skickas (om möjligt) ytterligare eventuella fel, det vill säga om nätområdet också är felaktigt skickas (som idag) felmeddelandet "Felaktigt Nätområdesid ABC".

Med en lösning enligt ovan (steg 2a) förbättras informationen avsevärt till leverantören vilken då får reda på i vilket nätområde anläggningen finns. Ett nytt korrigerat meddelande kan då snabbt skickas och det blir mycket mindre av manuell hantering och fördröjning av processen.

Om Elmarknadsutveckling bedömer förslaget intressant att gå vidare med, bör man även undersöka om det finns andra fall där nätägarens uppgift kan skickas i negativa APERAK-svar (utöver nätområde t.ex. avtal, startdatum).

Se även minnesanteckningar från teknikgruppsmötet den 18 mars 2013, www.ediel.se.

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Elmarknadsutveckling har fått in ett antal ärenden som på olika sätt rör hantering av kundidentiteter. I början av 2014 var ett förslag till hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet) ute på remiss. Det gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering. Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har därför i september 2014 beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Beslutet innebär också att Elmarknadsutveckling avslutar de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.