Ärende nr 2013:04

Ärende:
Leverantörsbyte

Rubrik:
Hantering av kunder med skyddade personuppgifter och skyddade anläggningar i PRODAT

Frekvens:
Varje månad

Beskrivning:
Idag ser det olika ut vad man skriver i PRODAT i namn-, kundadress-, anläggningsadressfälten och så vidare när det rör en kund med skyddad id eller en skyddad anläggning. Beskrivningen av det här i handboken är inte jättetydlig och borde ses över och kompletteras så att det blir tydligare vad man får och inte får skriva ut i meddelanden vid till exempel leverantörsbyte, mätarbyte och så vidare. Det skulle vara bra om vi kan få en tydligare standard på vad man skriver ut och inte i PRODAT. Detta för att säkerställa att IT-system och rutiner kan utformas så dessa kunder hanteras rätt.

Frågor som berör detta är också:

Ska man göra olika beroende på vilken nivå av skyddade personuppgifter som kunden har?

Hur ska man skriva ut info i de fält som berörs i AI respektive BI listan?

Svar:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Elmarknadsutveckling har fått in ett antal ärenden som på olika sätt rör hantering av kundidentiteter. I början av 2014 var ett förslag till hantering av kundidentiteter (enskild firma, dödsbo, konkursbo samt skyddad identitet) ute på remiss. Det gav Elmarknadsutveckling värdefulla synpunkter. Det står klart att en övervägande majoritet av företagen önskar en enhetlig hantering. Däremot tyckte ett antal remissinstanser att förslagen till hantering måste beredas ytterligare innan beslut tas. Det har sedan dess varit Elmarknadsutvecklings inriktning att göra denna ytterligare utredning och remittera frågan på nytt.

På senare tid har det emellertid blivit allt mer klart att en större processöversyn av den svenska marknaden är förestående. Ett alternativ är att det införs en tjänstehubb. Beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling har därför i september 2014 beslutat att avvakta med förändringar kring hantering av kundidentiteter till dess processöversynen görs. De synpunkter som inkommit i samband med remitteringen används som underlag i den kommande översynen. Beslutet innebär också att Elmarknadsutveckling avslutar de ärenden som behandlar kundidentiteter.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.