Ärende nr 2014:01

Ärende: Avräkning

Rubrik: Hantering av preliminär andelstal när historiken blivit felaktig hänvisning EMHB 7.5.1

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 16

Beskrivning: Förbättringsförslag föranlett av att vi drabbats av en större avvikelse i ett nät avseende Slutliga andelstal för förluster. Ett mätvärdesfel i ett nätutbyte ledde till fel förbrukningsprofil och felaktiga slutliga andelstal för förluster. (Ingen extra korr balanskraft accepterades av SvK).

Så småningom ska preliminära andelstal för nästa års månader beräknas och rapporteras. Enligt elmarknadshandboken så används föregående års slutliga förlust-andelstal som grund till de nya preliminära. Eftersom de slutliga blivit fel så smittar det av sig på de nya preliminära så att man får dras med felet ett år till innan de nya slutliga andelstalen/kvarkraften är beräknad. Det leder under tiden till en felaktig anskaffningsvolym, därefter drabbas man av förbrukningsbalanskraft och slutligen en större kvarkraftvolym.

Med EMHBs (7.5.1) stöd kan man hävda att man måste använda de felaktiga slutliga andelstalen som grund för nästa års preliminära.

Alternativet är att man gör en ny energibalans för nätet med korrekta mätvärden och utifrån det beräknar och rapporterar ett mera riktigt preliminärt (förlust-)andelstal kommande period. Under 7.5.1 i EMHB "Kontrollera att det preliminära andelstalet för nätförlusterna stämmer med det slutliga andelstalet motsvarande månad året före", men det står å andra sidan inget om hur man rättar (eller om det är tillåtet att rätta) om det blivit ett fel av den typ som beskrivits ovan.

Jag föreslår därför ett tillägg i EMHB där det anges att det är tillåtet (eller t.o.m. är en skyldighet) att rätta/avvika från 7.5.1 (och ev. andra liknande punkter) och rapportera ett annat mer sannolikt preliminärt (förlust-)andelstal än föregående års slutliga (förlust-)andelstal om det är påkallat av fel som t.ex. uppmärksammats efter rapporteringen av de slutliga andelstalen föregående period.

Svar: Att det står i Elmarknadshandboken att preliminära förlustandelstalet skall vara samma som det slutliga förlustandelstalet samma månad året före följer föreskriften. Upptäcker man ett mätfel skall detta korrigeras. Om inte balansavräkningen kan korrigeras så skall slutliga andelstalen ändå bygga på de korrekta värdena. Om kvarkraften redan är genomförd skall en bilateral uppgörelse göras med inblandade aktörer. Nätägaren kan sedan välja mellan att använda det "felaktiga" förlustandelstalet i kvarkraften eller ett förlustandelstal som beräknats på de korrigerade värdena som preliminärt förlustandelstal för samma månad nästkommande år.