Ärende nr 2014:02

Ärende: Strukturförändring

Rubrik: Utskick på SO2 på historiken innan leveransstart

Frekvens: Varje månad

Antal timmar:

Beskrivning: SO2 förbrukningsprognos skickas till elhandelsbolag senast fem dagar innan leveransstart. Det är jätte viktigt att få SO2 senare på de senaste månaderna som äger rum innan leveransstart månad. Till exempel om vi får en kund 2014-07-01 så får vi idag senast fem dagar innan SO2. Men det är jätte viktigt att få en uppdaterad SO2 i slutet av augusti på månaderna juli 2013 - juni 2014. Sedan kan elhandelsbolagen ta ansvar (räkna på förbrukningsprognoser själva) på de månader som följer efter - det vill säga från den månaden kunden träder (juli 2014).

Detta förbättrar förbrukningsprognoserna i verksamheten och kunden kan samtidigt få bättre pris och minskad risk för elhandelsbolag.

Svar:
Under våren har ärendet beretts för att skicka ut en remiss. Dock har Energimarknadsinspektionen utkommit med sin rapport "Ei R2014:16" och där slagit fast att man föreslår en tjänstehubb på den svenska elmarknaden. En sådan tjänstehubb gör det möjligt för ett elhandelsföretag att hämta ut historisk förbrukning vid vilken tidpunkt som helst. Inom organisationen elmarknadsutveckling anser vi därför att en förändring i nuläget inte är motiverad. Dock finns behovet om det inte blir en tjänstehubb. I så fall ser vi gärna att ett nytt ärende lämnas in.