Ärende nr 2014:03

Ärende: Avräkning

Rubrik: Använda uppgifter i S02 för fakturering vid avsaknad av periodisk rapportering

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: ?

Beskrivning: Om elnätsföretaget inte kan samla in en mätarställning på en månadsmätt anläggning så ska de i den periodiska rapporteringen för aktuell leveransperiod rapportera mätvärdet som saknat (NULL).

När mätarställningen saknas så får både elnätsföretaget och elhandelsföretaget skapa en preliminär ställning och fakturera kunden efter det.

Problemet är att de olika aktörernas system beräknar preliminära ställningar olika vilket gör att kunden får olika preliminära mätarställningar/förbrukningar från elhandel och elnät då aktörernas system inte hanterar detta på samma sätt.

I Energieffektiviseringsdirektivet som börjar gälla från sommaren 2014 finns skrivningar om att elhandelskunden ska faktureras på uppmätt förbrukning och om rapportering saknas så får ställningen prelas.

En lösning för att dels basera all fakturering på uppmätt förbrukning, samt att elanvändaren ska få samma prelade förbrukning från både elnät och elhandel, är att använda den uppmätta energin för samma månad föregående år. Den rapporteras med S02 vid påbörjande/uppstart och är samma hos både elnät och elhandel.

Använder man denna så får kunden samma prelade volym från både elnät och elhandel och den är grundad på anläggningens tidigare uppmätta förbrukning och inte som i vissa fall idag, en beräknad årsförbrukning x en uppskattad förbrukningsprofil (som dessutom kan vara olika mellan elnät och elhandel).

Svar:
Det är Allmänna avtalsvillkor som styr detta. Så här står det där:

3.3 Fakturering ska grundas på insamlade mätvärden.
"Om insamlade mätvärden saknas eller är felaktiga, och detta beror på omständigheter som ligger utanför elhandelsföretagets kontroll och vars följder företaget inte heller skäligen kan undvika eller övervinna får dock faktureringen ske preliminärt och baseras på uppskattad mängd överförd el. Den uppskattade mängden överförd el ska då fastställas med ledning av konsumentens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som t.ex. av konsumenten uppgivna förändringar som kan antas påverka mängden överförd el."

Den sista meningen har varit väldigt viktig från konsumentverkets sida och kommer inte att kunna tas bort. I och med att en elhandlarcentrisk modell är på väg in kommer faktureringsrutinerna att förändras. I handboken läggs en rad till med följande lydelse.

"Rekommendationen är att använda uppmätta mätvärden för samma period föregående år om inte kunden uppgivit annat."