Ärende nr 2014:04

Ärende: Mätvärdeshantering

Rubrik: Skicka mätarnummer och ställning bara som information....

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: ...

Beskrivning: Hej, Branschen lägger idag mycket tid på mätarbyten och rapportering av dessa till elhandelsföretagen för att kunde på elhandelsfakturan ska kunna se om mätarbyte har skett.

I och med införandet av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige så är det tydligt att det är elnätsföretaget som är skyldiga att informera kunden om detta.

Vi har idag också problem med att mätarbyten inte hanteras korrekt vid informationsutbyte mellan aktörerna vilket medför att den periodiska rapporteringen av mätvärden inte fungerar och kunden får olika förbrukning för aktuell leveransperiod på fakturan från elnät respektive elhandel och för att rätta till detta i efterhand krävs mycket manuellt arbete.

Det finns ett krav (från EU) på att mätarställning ska synas på elhandelsföretagets faktura vid periodisk fakturering, men det finns inget lagkrav på att mätarnummer och mätarställning måste kvalitetssäkras mot volymen vid inläsning den periodiska rapporteringen i elhandelsföretagets system.

För att förenkla rapportering och informationsutbyte mellan elnätsföretagen och elhandelsföretagen och minska risken för fel så skulle elnätsföretagen vid den periodiska faktureringen rapportera volym (per månad eller timme) samt som information skicka med vilken mätare som sitter uppe vid avläsningstidpunkten (mätarnr) samt mätarställning. Elhandelsföretaget kan då visa den på fakturan, men bara som information till elanvändaren, inte för att validera volymen i meddelandet.

Elnätsföretaget är ansvarigt för att volymen är korrekt och att elanvändaren får information om mätarbytet. Elhandelsföretaget informerar kunden på fakturan om mätarnr och mätarställning, men validerar inte uppgifterna.

Detta skulle innebära att vi kunde sluta skicka uppgifter om mätarbyte (Z10 och Z06) mellan aktörerna och minska antalet UTILTS som skickas och i förlängningen så skulle det ge mindre fel mot elanvändaren.

Beslut: Ärendet avslutas med hänvisning till det arbete som bedrivs på Svk respektive Ei angående ny marknadsmodell och tjänstehubb.