Ärende nr 2014:05

Ärende: Mätvärdeshantering

Rubrik: Fel i utbyte, upptäcks efter korrektion

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: -

Beskrivning: Vi har stött på ett problem som vi funderar kring.

Förutsättning:
Nätägare 1 har ett överliggande nät och till nätägare 2 och har därför mätning i gränspunkterna.

Problem:
Nätägare 1 mäter fel i en utbytespunkt, men av någon anledning upptäcks inte detta förrän efter korrektionen. Felet är så pass stort att det påverkat nätägare tvås förbrukningsprofil.

Detta måste ju lösas ekonomiskt, men frågan är hur? Balansuppgörelse känns inte helt självklart, men går det att lösa på något annat sätt?

Svar:
När ett felaktigt nätutbyte upptäcks efter korrektionen (och kvarkraften) är körd så uppdaterar inte Svenska kraftnät utbytet och inte heller förbrukningsprofilen. De slutliga andelstalen för förbrukning bygger på uppmätta värden och bör vara riktiga. Däremot blir ju slutliga andelstalet för förluster fel. Nätägare 1:s förbrukningsprofil blir för stor och nätägare 2:s förbrukningsprofil blir lika mycket för liten eller tvärt om. Är överliggande nät ett regionnät är det i stället förlusterna som blir för stora. Uppgörelsen blir mellan förlustansvarig i respektive nätområde. Uppgörelsen kan förenklas genom att endast nätförlusterna regleras mellan Elnätsföretagen, då behöver ingen balansansvarig bli inblandad.