Ärende nr 2014:09

Ärende: Mätvärdeshantering

Rubrik: Mätvärden till ombud

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: -

Beskrivning:
Hej!

Det finns lite formuleringar i EIFS 2011:3 (med ändringar fram till 2014:7), gällande rätten för slutkunden att ta del av sina mätvärden.

"Enskilda mätvärden från en uttagspunkt ska efter leveransmånadens slut och senast vid debitering rapporteras till den elanvändare som tagit ut energin i uttagspunkten och på begäran till det företag som elanvändaren utsett.

Nätkoncessionshavaren ska till elanvändaren och på begäran till det företag som elanvändaren utsett senast vid sin debitering rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska schablonavräknas, utan särskild kostnad för elanvändaren"

Se 11 kap 1§ och Kap6 §8

Vi har en del småbolag som vill utnyttja detta och samla in mätvärden genom en fullmakt från kunden för att kunna sälja analyser och dylikt. Läser man i texten ovan så är vi skyldiga att leverera värdena en andra gång helt gratis. Kan ni i elmarknadsutveckling förtydliga hur detta skall gå till?

- Måste detta bolag vara registrerat på EDIEL portalen som ett ombud?

- Räcker det med visualisera värdena på kundens "mina sidor"

- Kan vi kräva att få skicka i formen av UTILTS eller kan kunden kräva excel?

o Kap6 §8 slutet

Svar:
Kapitel 6 §8 beskriver löpande rapportering till elanvändare och till det företag som elanvändaren utsett och berör schablonavräknade anläggningar. Det innebär att rapporteringen ska innehålla mätarställning vid varje månadsskifte, årsförbrukning och månadsvis förbrukningsstatistik för de senaste tretton månaderna. Om anläggningen är timmätt kan elanvändaren även begära timvärden för egen del eller utsett ombud.

Rapporteringen ska i första hand ske via internetbaserat media enligt det allmänna rådet i §8. Om elanvändaren begär att informationen ska rapporteras elektroniskt ska EDIEL användas. Detta gäller även rapportering till ombud.

Finns förbrukningsstaistik för längre period än de senaste tretton månaderna kan elanvändaren genom utsett ombud begära detta om uppgifterna finns tillgängliga i nätägarens system.

Kapitel 11 beskriver enbart historiska värden för timmätta anläggningar, (dygnsvis timavräknade och timmätta schablonavräknade). Enligt direktivet är det där sk. smarta mätare används.

Det allmänna rådet rekommenderar ett antal möjliga sätta att rapportera på och det är upp till nätägaren att välja lämplig metod. Men det är på samma med historiska värden som med annan rapportering till elanvändaren att om denne begär rapportering elektroniskt ska detta ske via EDIEL. Samma sak även till elanvändarens ombud.

Så till det konkreta svaret:

- Ja, om kunden utsett ett ombud som begär elektronisk rapportering via EDIEL måste ombudet vara en registrerad EDIEL-användare typ Rejlers.

- Ja, om kund och ombud kommit överens om detta. Annars finns möjligheten förutom EDIEL att använda papperutskrifter eller excelfiler via internet.

- Nej, vi kan inte kräva EDIEL om mottagaren inte har den möjligheten men som sagt kan kunden och ombud kräva detta. Kapitel 11 är lite annorlunda utformat och ger nätägaren större valfrihet. Föreskrifterna reglerar i första hand kommunikationen med elanvändaren. Därför finns under allmänna råd i kap11 ett antal exempel på kommunikation som nätägaren kan välja, exempelvis via faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med elanvändaren eller ombudet.