Ärende nr 2015:01

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Information om energiskatt/kommunkod bör finnas i prodat Z04 från nätbolaget

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 2-30 minuter

Beskrivning: Vi som elhandlare upplever det ofta som svårt att konstatera korrekt energiskatt på en del anläggningar vid ett leverantörsbyte.

När vi upplever felaktigheter i efterhand krävs en utredning och i vissa fall återbetalning till kund för en längre period.

Orsaken är att det är svårt att på en gång se vilken energiskatt som gäller eftersom skatteverkets energiskatteindelning på läns- och kommunnivå inte följer postnummerindelningen i Sverige. Ett postnummer kan ligga över kommungränser och i de fall det är kommuner med olika energiskatt får vi stora problem.

Det här problemet skulle lösas om nätbolaget i sina register har en kommunkod som vi kan använda för att på en gång hitta rätt skatt. Det här blir ännu viktigare inför elhandlarcentrisk modell och i förlängningen nordisk slutkundsmarknad.

Vi föreslår att man redan nu inför kommunkoder i Z04-meddelandet eftersom problemet är här och nu och troligen bara ökar.

Svar:
Vi har haft en dialog inom Elmarknadsutveckling samt ställt frågan vidare till Ediels Teknikgrupp angående kommunkod. Ett införande av kommunkod skulle innebära en förändring i PRODAT-strukturen, vilket gör att man inte väljer att genomföra detta önskemål i nuläget. Elmarknadsutveckling kommer att bevaka detta i samband med ett införande av en central informationshanteringsmodell.

Liknande frågor har inkommit från andra aktörer i branschen och vi ser att det finns ett behov av en förändring. Nu finns ett beslut, från senaste mötet i Ediels Teknikgrupp, att postnummer och postort kommer att bli obligatoriskt vid nästa versionsuppdatering av PRODAT. Då enbart denna förändring inte är skäl nog till en ny PRODAT-version har vi inget datum att lämna för när detta komma att bli infört. Tidigast möjliga datum är i april 2016 men kommer troligen dröja längre än så då det i dagsläget inte finns några ytterligare inplanerade ändringar.