Ärende nr 2015:03

Ärende: Avräkning

Rubrik: Regler för nätägare ang. timavräkning

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 5

Beskrivning: Vi har några frågor som handlar om avräkning och vilka regler som finns.

Frågorna handlar om timavräknade volymer.

Får nätägaren påföra oss volym i leverantörs och balansserier men inte skicka volymen på anläggningsnivå?

Vilket vi upplever att några nätägare gör och har gjort en längre tid. Vi blir som balansansvarig påförda denna volym och ligger ute med pengar som vi inte kan debitera kund. Den bilaterala uppgörelsen kan sedan dröja upp till ett år. Har man någon rätt att debitera nätägaren t.ex. räntekostnader eller nedlagd tid för att utreda detta?

Hur lång tid har nätägaren på sig att skicka ett underlag för en bilateral uppgörelse efter att man har påtalat att vi har fått nya timvärden på en anläggning eller har differenser mellan leverantörsserie och volymen totalt på anläggningsnivå? Om det finns något vad kan man hänvisa till detta? Vad kan man göra om det inte följs?

Svar: Elnätsföretaget följer inte mätföreskriften där det klart och tydligt i 6 kap 5 § framgår följande:

" Nätkoncessionshavaren ska rapportera enskilda mätvärden i en uttagspunkt som ska timavräknas per dygn senast den femte vardagen efter mätdygnet till elleverantören."

Hela kapitel 6 handlar om rapportering av enskilda objekt. Det innebär att 6 kap 6 § också handlar om enskild rapportering:

" Ersättning av saknade timmätvärden som timavräknas

6 § Om ett timmätvärde från en ordinarie mätare saknas, då den samlade produktionen eller förbrukningen ska rapporteras preliminärt, ska mätvärdet ersättas med ett mätvärde från en kontrollmätare eller genom annan tillförlitlig metod. Timmätvärdet ska åtföljas av information om att timmätvärdet ska korrigeras. (EIFS 2012:2)"

VI har uppfattat avsikten med denna paragraf att enskilda objekt inte bara ska estimeras utan även rapporteras. Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvar gällande detta och en fråga bör i så fall ställas dit.

Angående vilka tidpunkter som gäller när man upptäckt ett fel finns det i 6 kap 9 § följande:

"Nätkoncessionshavaren ska vid fel i mätvärden inom skälig tid efter det att felet upptäckts redovisa orsaken till felet, beräknad energimängd, vilken tidsperiod felet avser och vilka intressenter felet påverkar. Redovisningen ska ske till intressenterna i mätpunkten."

I samma paragraf, sista stycket, finns följande förtydligande:

" Allmänna råd

Vad som utgör skälig tid enligt första stycket kan variera beroende på hur lång tid det tar att utreda det uppkomna fallet. I normalfallet är skälig tid inte längre än fjorton dagar. (EIFS 2012:2)"

Frågan om ersättningskrav från nätägaren styrs av "Vägledning bilateral efterkorrigering". Där ingår en räntepost. Har man även haft andra kostnader kan man ställa skadeståndsanspråk till Elnätsföretaget. Dock har man inte rätt att få skadestånd för utebliven vinst utan bara för kostnader. Nedlagd arbetstid kan definitivt vara något man kan få skadestånd för.

Elmarknadsutveckling kommer att se över skrivningarna i Elmarknadshandboken 7.1.10 gällande "Rapportering av estimerade timmätvärden" för att se om något behöver skrivas om för att tydliggöra hanteringen.